کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
ب‍رق‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .واح‍د ب‍رق‌ .م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کمکهای اولیه
ایران .وزارت نیرو .واحد برق .مرکز آموزش تخصصی برق ؛  تهران وزارت نیرو، مرکز آموزش تخصصی برق   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد شبکه های توزیع نیروی برق
ایران .وزارت نیرو .کمیته استانداردها ؛  تهران وزارت نیرو، مرکز آموزش تخصصی برق   ، ۱۳۶۱-۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک