کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ن‍ی‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍ی‍اری‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
ب‍رق‌ -ت‍اری‍خ‌
ب‍رق‌ - خ‍طوط س‍ی‍م‌
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌
ب‍رق‌ -م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ک‍اب‍ل‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
ب‍رق‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ب‍رق‌، ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ب‍رق‌ - ن‍ی‍روگ‍اه‌ه‍ا
ب‍رق‌ - ح‍طوط س‍ی‍م‌
ان‍رژی‌ - ای‍ران‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
ع‍ج‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .واح‍د ب‍رق‌ .م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
ب‍خ‍اران‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
گ‍رش‍ن‍گ‍ور ، ل‌ .آ
ف‍ت‍ح‍ی‌، ام‍ی‍ر ه‍م‍ای‍ون‌
راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ازب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
پ‍رک‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
س‍رف‍راز ، م‍س‍ع‍ود
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .واح‍د ب‍رق‌
س‍م‍ی‍ن‍ار آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌( ۱۳۶۵)
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ آب‍ی‍اری‌ و زه‍ک‍ش‍ی‌ ای‍ران‌
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۷۶:ت‍ه‍ران‌)
ق‍اض‍ی‌ زاه‍دی‌، ام‍ی‍ر م‍ن‍ص‍ور
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ام‍ور ب‍رق‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ب‍رق‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ام‍ور ب‍رق‌، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍ش‍ان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍گ‍ک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ طوس‌
ام‍ور ب‍رق‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ی‍رو . دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و رواب‍ط ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نخستین همایش ملی انرژی تهران - اردیبهشت ۱۳۷۶
همایش ملی انرژی ( نخستین :۱۳۷۶:تهران ) ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ه۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پست های بسته فشار قوی
ایران .وزارت نیرو .واحد برق ؛  وزارت نیرو   ،
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌ف‍لا۹،‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده ازبرنامه های کامپیوتری : بخش بار، پایداری واتصال کوتاه
راهنمای استفاده ازبرنامه های کامپیوتری ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭ر۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باکامپیوتر
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭آ۵‌ک۲‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیری در ادبیات برنامه ریزی
عجمی ، محمود ؛  تهران وزارت نیرو . دفتر خدمات مدیریت و روابط صنعتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ع۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۸۰۵‬,‭‌ک۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
احداث نیروگاه جدید
پرکار، محمدحسین ؛  تهران وزارت نیرو، مشانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ساخت و استاندارد پایه بتونی مسلح چهار گوشی
ایران .وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران وزارت نیرو. برق روشنائی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی خطوط انتقال انرژی - محاسبات مکانیکی سیم و پایه گذاری
قاضی زاهدی ، امیر منصور ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ق۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خطوط ۶۳ کیلوولت با پایه های بتونی
فتحی ، امیر همایون ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ف۲‌خ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب هادی در مناطق آلوده
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران وزارت نیرو. توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای بهره برداری از تجهیزات نیروی حرارتی در نیروگاههای برق
گرشنگور ، ل .آ ؛  تهران وزارت نیرو، شرکت توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌گ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی در شرایط بهره برداری از دستگاههادر نیروگاهها و پستهای انتتقال نیرو
آزموده ، ابوالفضل ؛  وزارت نیرو، شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭آ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سمینار آموزش مدیریت ۲۲ ، ۲۳ مهر۱۳۶۵
سمینار آموزش مدیریت ( ۱۳۶۵) ؛  [تهران ] وزارت نیرو   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌س۸‌س۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کمکهای اولیه
ایران .وزارت نیرو .واحد برق .مرکز آموزش تخصصی برق ؛  تهران وزارت نیرو، مرکز آموزش تخصصی برق   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه برق در تهران
سرفراز ، مسعود ؛  تهران امور برق وزارت نیرو   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۰۷‬,‭‌س۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی خطوط انتقال نیرو
قاضی زاهدی ، امیر منصور ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ق۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جوشکاری و عملیات حرارتی
بخاران طوسی ، محمد ؛  وزارت نیرو، شگکت توانیر، نیروگاه حرارتی طوس   ،
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌ن۳،‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روش عملی اتصال زمین
ایران .وزارت نیرو .ستاد سازندگی و آموزش ؛  وزارت نیرو، ستاد سازندگی و آموزش   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۹،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات الکتریکی کابلهای فشار قوی
کیانی ، عبدالرحیم ؛  تهران وزارت نیرو، امور برق ، دفتر برنامه ریزی برق   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۳۰۱‬,‭‌ک۹،‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9