کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ی‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
ت‍ورب‍ی‍ن‌
ب‍رق‌ - ت‍ول‍ی‍د
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ده‍ا
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار
ب‍رق‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ب‍رق‌ - م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ب‍رج‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا
ب‍رق‌، ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ب‍رق‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ آب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .واح‍د ب‍رق‌ .م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر .م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .واح‍د ب‍رق‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ام‍ور ب‍رق‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ب‍رق‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو (م‍ت‍ن‌)
ت‍وان‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ و م‍خ‍اب‍رات‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. واح‍د آم‍وزش‌
م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تقویم آموزشی سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو.مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌م۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پست های بسته فشار قوی
ایران .وزارت نیرو .واحد برق ؛  وزارت نیرو   ،
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌ف‍لا۹،‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قوانین حفاظت استاندارد
ایران .وزارت نیرو .معاونت سازندگی و آموزش ؛  تهران معاونت سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌ف‍لا۹۴۲۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی در برق و کمکهای اولیه
وزارت نیرو .معاونت سازندگی و آموزش ؛  تهران معاونت سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۲‬,‭و۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ساخت و استاندارد پایه بتونی مسلح چهار گوشی
ایران .وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران وزارت نیرو. برق روشنائی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب هادی در مناطق آلوده
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران وزارت نیرو. توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پیش بینی وضعیت تولید نیروگاههای شبکه سراسری در سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۱‬,‭د۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس شبکه سراسری برق Proceeding of the first power system conference Tehran 15,16 Nov. 1986
ایران .وزارت نیرو .توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کمکهای اولیه
ایران .وزارت نیرو .واحد برق .مرکز آموزش تخصصی برق ؛  تهران وزارت نیرو، مرکز آموزش تخصصی برق   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نیروگاههای حرارتی :توربین
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۳۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه آب در نیروگاههای دیزلی
ایران .وزارت نیرو .مرکز آموزش تخصصی برق ؛  تهران مرکز آموزش برق   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روش عملی اتصال زمین
ایران .وزارت نیرو .ستاد سازندگی و آموزش ؛  وزارت نیرو، ستاد سازندگی و آموزش   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۹،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دیگ بخار نیروگاه حرارتی
ایران .وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  شرکت توانیر. واحد آموزش   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۹،د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد شبکه های توزیع نیروی برق
ایران .وزارت نیرو .کمیته استانداردها ؛  تهران وزارت نیرو، مرکز آموزش تخصصی برق   ، ۱۳۶۱-۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستم روغنکاری واحدهای هیتاچی قدیم
ایران .وزارت نیرو .ستاد سازندگی و آموزش ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ف‍لا۹،‌س۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کنفرانس سد پیشین و نتایج اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن
ایران .وزارت نیرو .شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان ؛  تهران ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۴۲،‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درس مقدماتی توربینهای گازی
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ف‍لا۹۴،د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بررسی برج خنک کن واحد یک ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان
ایران .وزارت نیرو .مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو (متن )   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵۶۳‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بازدید کارشناسان قسمت کامپیوتر از سیستم کامپیوترهای نیروگاه شهید سلیمی
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر. مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مطالب ارائه شده در پنجمین سمینار برق نیروگاهها
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹۴‌م۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9