کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : وزارت‌ ن‍ی‍رو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ه‍ا
لاس‍ت‍ی‍ک‍ه‍ا
noitalsigeLت‍ع‍رف‍ه‌ه‍ا
آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
stinU tnempoleveDب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍س‍ال‍ه‌ اول‌
ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ب‍ورس‍ی‍ه‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو در م‍ق‍طع‌ دک‍ت‍را-ف‍ارغ‌ ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌- راه‍ن‍م‍اه‍ا
گ‍زارش‍ه‍ای‌ س‍ف‍ر
م‍دی‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ و ارت‍ب‍اط ب‍ا دان‍ش‍گ‍اه‌
رئ‍ی‍س‌ روح‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ح‍ی‍درن‍ژاد، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ دس‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌، اطلاع‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ وآم‍ار
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. دف‍ت‍راطلاع‍ات‌ و خ‍دم‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو.ام‍ور ب‍رق‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍او م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍ش‍اوره‌ آم‍وزش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍الا.
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ و ارت‍ب‍اط ب‍ا دان‍ش‍گ‍اه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ش‍ان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه پایان نامه های فارغ التحصیلان بورسیه وزارت نیرو در مقطع دکترا
ایران .وزارت نیرو.دفتر تحقیق و توسعه و ارتباط با دانشگاه ؛  تهران دفتر تحقیق و توسعه و ارتباط با دانشگاه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۲‬,‭‌ف‍لا۹‌خ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق در چین :گزارش هیئت اعزامی وزارت نیرو
شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه خطوط انتقال نیروی ۴۰۰ کیلوولت
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش اجمالی بخشی از فعالیتها و عملکرد وزارت نیرو و شرکتهای تابعه در سالهای ۶۸ ،۶۹ ، ۱۳۷۰( سه ساله اول برنامه )
[بی جا] وزارت نیرو   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اساسنامه وزارت نیرو
وزارت نیرو ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۵۴۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی توانیر و شرکتهای زیرمجموعه ساتکاب و مدیریت منابع آب ایران ۱۳۸۲
شرکت مادر تخصصی توانیر ؛  تهران روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۵۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سازمان اجرائی و برنامه ریزی آموزش مدیریت صنعت آب و برق
وزارت نیرو   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۶۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عملکرد امور مجلس در سال ۱۳۷۰
وزارت نیرو .معاونت حقوقی و امور مجلس ؛  تهران وزارت نیرو   ، [۱۳۷۰]
شماره راهنما: گ‌-۸۲۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر)۱۳۷۰
وزارت نیرو .سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر) ؛  تهران انتشارات دفتر روابط عمومی توانیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۸۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تحقیقات وزارت نیرو طی برنامه پنجساله اول دولت جمهوری اسلامی ایران
ایران .وزارت نیرو ؛  [تهران ] وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش تخصیص ارز :قوانین ومقررات دستورالعمل اجرائی
رئیس روحانی ، مهدی ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اقلام لاستیکی ، پلاستیکی و راهنمای نگهداشت آنها
حیدرنژاد، ابراهیم ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت توانیر. معاونت بازرگانی . دفتر خدمات مهندسی کالا.   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵ شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
وزارت نیرو .شرکت سهامی برق منطقه ای تهران ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت سهامی برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فنی مناقصه تجهیزات ، کارهای ساختمانی ، ترانسفورماتورهاو راکتورهای پستهای یزد وفسا پروژه ۵۴۶۰۵ وترانسفورماتورهاوراکتورپست گازی بندرعباس
مهندسین مشاور شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر) ؛  مشانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه های برق سال ۱۳۷۵
سازمان تولید و انتقال نیروی برق ( توانیر ).دفتر مدیریت دیسپاچینگ ؛  تهران توانیر. مدیریت دسپاچینگ ، اطلاعات فنی وآمار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تامین مالی قوانین و مقررات ، دستور العمل اجرایی (Project Financing)
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی .دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو.امور برق . معاونت بازرگانی . دفتر سیستمهاو مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد بیست ساله وزارت نیرو( ۱۳۷۷-۱۳۵۸)
وزارت نیرو ؛  تهران وزارت نیرو. دفتراطلاعات و خدمات مدیریت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین نیازهای آموزشی مدیران :وزارت نیرو و شرکتهای تابع ( گزارش ۲)
تهران مشاوره آموزش تحقیق   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین نیازهای آموزشی مدیران وزارت نیرو و شرکتهای تابعه ( گزارش ۱)
سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبانی و شاخصهای ارزشیابی سطح ۲ شرکتهای توزیع نیروی برق
۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۴۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5