کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ی‍رو .ام‍ور ب‍رق‌ .م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍اب‍ل‍ه‍ا
ای‍ران‌
اج‍اره‌
ب‍ان‍ک‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ال‍م‍ن‍اف‍ع‌
اروپ‍ا
ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ب‍ار
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو-ام‍ور ب‍رق‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو-ام‍ور ب‍رق‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ام‍ور ب‍رق‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ام‍ور ب‍رق‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌- دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍اوم‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌- گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
[ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
وزارت‌ ن‍ی‍رو.ام‍ور ب‍رق‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍او م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعمل ها:در رابطه با فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق
ایران .وزارت نیرو-امور برق ، معاونت بازرگانی ؛  تهران معاونت بازرگانی توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌خ۳،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعمل ها:در رابطه با فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق
ایران .وزارت نیرو-امور برق ، معاونت بازرگانی ؛  تهران معاونت بازرگانی توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها در رابطه با فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش استجاره اموال غیر منقول :قوانین و مقررات ، دستورالعمل اجرایی
وزارت نیرو .امور برق . معاونت بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق . معاونت بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها :در زمینه فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق مجموعه ششم نیمسال اول ۱۳۷۶
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی ؛  تهران توانیر. دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی - گروه مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با کشورهای مستقل مشترک المنافع
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی ؛  تهران امور برق . معاونت بازرگانی - دفتر سیستمهاومطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۹۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تامین مالی قوانین و مقررات ، دستور العمل اجرایی (Project Financing)
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی .دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو.امور برق . معاونت بازرگانی . دفتر سیستمهاو مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اتحادیه پولی اروپا آشنایی با پول واحد اروپا( یورو )=European Monetary union
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی . دفترسیستمها و مطالعات بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو . امور برق . معاونت بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۲۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
معرفی برخی از موسسات بانکی بین الملل
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی و بررسیهای اقتصادی .دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق . معاونت بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۴۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کابلها
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی و بررسیهای اقتصادی ؛  تهران [شرکت توانیر]   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۷۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت انبارStock Management :
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی ؛  تهران توانیر. معاونت بازرگانی . دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۰۱۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک