کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ی‍رو -ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ب‍رق‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ت‍وان‍ی‍ر
گ‍زارش‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌-آم‍ار
ای‍ران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
اح‍ت‍راق‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ت‍وان‍ی‍ر)
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر.م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو -ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. واح‍د آم‍وزش‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ت‍ک‍اب‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیگ بخار نیروگاه حرارتی
ایران .وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  شرکت توانیر. واحد آموزش   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۹،د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بویلر کمکی رامین اهواز
ایران .وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی امکانات منطقه غرب تهران جهت احداث نیروگاه حرارتی ۲۰۰۰ مگاواتی
وزارت نیرو -شرکت توانیر ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭و۴‌ب۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گردهمایی بررسی مشکلات ساخت داخل در صنعت برق :مجموعه مقالات
ایران .وزارت نیرو.شرکت توانیر.معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  [تهران ] تکاب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزارش عملکرد معاونت اداری و مالی سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو. شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، [؟۱۳۶۷]
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزارش عملکرد معاونت اداری و مالی سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو. شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، [؟۱۳۶۸]
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایش مقره های خط ۴۰۰ کیلوولت سیرجان - بندرعباس در کشور ژاپن
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۳۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول خوردگی و حفاظت کاتدی
وزارت نیرو .شرکت توانیر .دفترمدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۶۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اثرات نا مطلوب استفاده از هوای اضافی زیاد( بویژه در نیروگاه شهید سلیمی نکا)
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کد کامپیوتری جدول آب و بخار
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۱۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مختصری از صنعت برق درکشور فرانسه
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تاریخچه اختراع و تکامل کامپیوتر
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات فنی و آماری توانیر
وزارت نیرو.شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۱۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آماری استفاده از خدمات کارشناسان خارجی توسط وزارت نیرو و شرکتهای تابعه ، سال ۱۳۶۵
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] وزارت نیرو   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۲۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دهساله ۱۳۶۶ - ۱۳۵۷ مطالعات فنی و آماری توانیر
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۲۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات فنی و آماری شرکت توانیر
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۲۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت ذغال سنگ در ایران
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقالات ارائه شده در بیست و ششمین گردهمایی مسئولین شیمی نیروگاهها
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه بار و انرژی
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست و یکمین گردهمایی مسئولین شیمی نیروگاهها، تبریز،۸ - ۶ خرداد ماه ۱۳۶۹
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۳۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9