کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ی‍رو - ام‍ور ب‍رق‌ - دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ن‍ظارت‌ ب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍ت‌ ان‍رژی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
وزارت‌ ن‍ی‍رو - ام‍ور ب‍رق‌ - دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ن‍ظارت‌ ب‍رق‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ورب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه گزارش افت انرژی دربخشهای توزیع ، انتقال ، تولید
وزارت نیرو .معاونت امور برق .دفتر مهندسی و نظارت بر بهره برداری ؛  تهران معاونت اموربرق   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۱۲۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد: ۲۳
استاندارد و مقررات ایمنی توزیع صنعت برق ، تعمیرات شبکه زمینی فشار متوسط
وزارت نیرو - امور برق - دفتر مهندسی و نظارت برق ؛ 
شماره راهنما: اس‌-۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک