کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ی‍رو .ام‍ور ب‍رق‌ .م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ .دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ان‍ک‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو.ام‍ور ب‍رق‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍او م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تامین مالی قوانین و مقررات ، دستور العمل اجرایی (Project Financing)
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی .دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو.امور برق . معاونت بازرگانی . دفتر سیستمهاو مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
معرفی برخی از موسسات بانکی بین الملل
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی و بررسیهای اقتصادی .دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق . معاونت بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۴۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک