کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌ .م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارزش‍ی‍اب‍ی‌
آم‍ار ب‍رق‌
آم‍ار
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان در آئینه آمار سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان .معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هشتمین دوره ارزشیابی شرکتهای توزیع نیروی برق مشهد و استان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان .معاونت برنامه ریزی ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۵۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار سال ۱۳۷۹
وزارت نیرو.شرکت برق منطقه ای خراسان .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ؛  مشهد برق منطقه ای خراسان   ، [۱۳۸۰]
شماره راهنما: گ‌-۲۹۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک