کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
آم‍ار ب‍رق‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
گ‍زراش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
زن‍ج‍ان‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ زن‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ زن‍ج‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری آبان ماه ۱۳۷۶
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان وزارت نیرو. شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری آبان ماه ۱۳۷۸
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۴
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان .مدیریت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۰۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری دی ماه ۱۳۷۴شرکت برق منطقه ای زنجان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۹۹/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۳
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان .مدیریت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۵۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای زنجان سال ۱۳۷۱
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان .مدیریت برنامه ریزی و بودجه آموزش ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق زنجان از نگاه آمار سال ۱۳۸۲
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۶۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سنجش رضایت مندی مشترکین برق شرکت برق منطقه ای زنجان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۹۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق زنجان از نگاه آمار در سال ۱۳۸۳
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات .گروه آمار و اطلاعات مدیریت ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۲۹۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک