کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍د م‍خ‍زن‍ی‌ م‍ارون‌
گ‍زارش‍ه‍ا
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه فعالیتهای شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در سال ۱۳۷۳
ایران .وزارت نیرو .شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان ؛  اهواز سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۰۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش سفر و بازدید گروه اعزامی سازمان آب و برق خوزستان از نیروگاههای آبی کشور گرجستان تیرماه ۱۳۷۴
وزارت نیرو .شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان ؛  [خوزستان سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۴]
شماره راهنما: گ‌-۱۵/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش طرحهای تولید نیرو واحد برق
وزارت نیرو .شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان ؛  ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۱۸۴/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نیروگاه سد مخزنی مارون
وزارت نیرو .شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان ؛  [خوزستان ] سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۷۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک