کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
رش‍ت‍ه‌
ف‍ارغ‌ ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌
ب‍رق‌ - م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قوانین حفاظت استاندارد
ایران .وزارت نیرو .معاونت سازندگی و آموزش ؛  تهران معاونت سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌ف‍لا۹۴۲۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی در برق و کمکهای اولیه
وزارت نیرو .معاونت سازندگی و آموزش ؛  تهران معاونت سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۲‬,‭و۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحلیل از وضعیت فارغ التحصیلان دانشگاهها و میزان جذب آنان در وزارت نیرو
وزارت نیرو .معاونت سازندگی و آموزش ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۵۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه پروژههای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد وزارت نیرو (ازسال ۱۳۶۴ تامهرماه ۱۳۷۴)
وزارت نیرو .معاونت سازندگی و آموزش ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۷۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک