کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ی‍رو . ام‍ور ب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
BOFخ‍ری‍د ک‍الا
اج‍اره‌
ب‍رق‌ رس‍ان‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍رق‌
ای‍ران‌
پ‍س‍ت‌ م‍ب‍ارک‍ه‌
ب‍رق‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
پ‍س‍ت‌ اراک‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ال‍م‍ن‍اف‍ع‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ب‍رق‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌
ه‍م‍دان‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو-ام‍ور ب‍رق‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو-ام‍ور ب‍رق‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ام‍ور ب‍رق‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ب‍رق‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌- گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو.ام‍ور ب‍رق‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍او م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ام‍ور ب‍رق‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌- دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍اوم‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍رق‌
دف‍ت‍ر طرح‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ساخت و استاندارد پایه بتونی مسلح چهار گوشی
ایران .وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران وزارت نیرو. برق روشنائی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعمل ها:در رابطه با فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق
ایران .وزارت نیرو-امور برق ، معاونت بازرگانی ؛  تهران معاونت بازرگانی توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌خ۳،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعمل ها:در رابطه با فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق
ایران .وزارت نیرو-امور برق ، معاونت بازرگانی ؛  تهران معاونت بازرگانی توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنفرانس طرح نیروگاه حرارتی رامین ( ۱۳۶۱/۲/۲۳)
وزارت نیرو .امور برق ؛  وزارت نیرو   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۴۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ماموریت هیئت اعزامی به ژاپن از تاریخ ۶۶/۶/۱ الی ۶۶/۶/۲۴ در رابطه باترانسفورماتور زمین صدمه دیده ۶۳/۰/۴ کیلوولت ۴۰۰ کیلوولت آمپر پست اراک
توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۵۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش هیئت اعزامی به جمهوری دموکراتیک آلمان تست ترانس پست مبارکه
توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۵۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تیپ قرارداد فوب ( متن فارسی و انگلیسی )
وزارت نیرو .امور برق .دفتر فنی برق ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق . دفتر فنی برق   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۶۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی پنجساله صنعت برق ( ۱۳۷۲-۱۳۶۸ : ) تولید، انتقال ، فوق توزیع و توزیع
وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۶۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق لازم الاجرا در کلیه نواحی تحت مدیریت شرکتها و سازمانهای برق از تاریخ ۱۳۶۱/۲/۱۵
وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۷۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پایه های دو تکه چوبی - بتونی
ایران .وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۷۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت برق ( طی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران )
وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۷۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نمونه قیمت تجهیزات پستهای فشار قوی پست 230/63 کیلوولت کنگاور
وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۷۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی قیمت تمام شده یک کیلووات ساعت انرژی از سال ۱۳۵۶ الی ۱۳۶۱ با توجه به وضعیت مالی و تولیدی شرکت برق منطقه ای تهران
وزارت نیرو .امور برق ؛  وزارت نیرو   ،
شماره راهنما: گ‌-۷۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها در رابطه با فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش استجاره اموال غیر منقول :قوانین و مقررات ، دستورالعمل اجرایی
وزارت نیرو .امور برق . معاونت بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق . معاونت بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تخمین هزینه های خاموشی برق در ایران :گزارش اصلی
وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۸۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها :در زمینه فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق مجموعه ششم نیمسال اول ۱۳۷۶
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی ؛  تهران توانیر. دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی - گروه مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین الویت پستهای ۴۰۰/۲۳۰/۶۳ کیلوولت همدان و شرق باختران
وزارت نیرو .امور برق ؛  دفتر طرح وبرنامه برق   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۹۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با کشورهای مستقل مشترک المنافع
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی ؛  تهران امور برق . معاونت بازرگانی - دفتر سیستمهاومطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۹۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تامین مالی قوانین و مقررات ، دستور العمل اجرایی (Project Financing)
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی .دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو.امور برق . معاونت بازرگانی . دفتر سیستمهاو مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9