کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ن‍ی‍رو . دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و رواب‍ط ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍ذاک‍رات‌
 
پدیدآور:
ع‍ج‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو . دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و رواب‍ط ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیری در ادبیات برنامه ریزی
عجمی ، محمود ؛  تهران وزارت نیرو . دفتر خدمات مدیریت و روابط صنعتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ع۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جمع بندی مذاکرات مدیران ارشد شرکتها( ۱۳۷۰-۱۳۶۹)
عجمی ، محمود ؛  تهران وزارت نیرو . دفتر خدمات مدیریت و روابط صنعتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۲۷۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک