کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ف‍ارس‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ . دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ن‍ی‌ و ب‍رآورد ب‍ار . واح‍د م‍طال‍ع‍ات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ف‍ارس‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ . دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ن‍ی‌ و ب‍رآورد ب‍ار . واح‍د م‍طال‍ع‍ات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی روش های برنامه ریزی شبکه برق در دنیا و ارائه روشی نوین جهت برنامه ریزی بلند مدت شبکه برق ایران در ده سال آینده و پیاده سازی روش مذکور بر شبکه شرق فارس ( شبکه مناطق جهرم و لار)
عباسی ، علیرضا ؛  فارس وزارت نیرو . شرکت برق منطقه ای فارس . معاونت برنامه ریزی و تحقیقات . دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار . واحد مطالعات شبکه   ، [۱۳۸۸]
شماره راهنما: گ‌-۵۰۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک