کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ن‍ی‍رو. ت‍وان‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
لاس‍ت‍ی‍ک‍ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ت‍ورب‍وم‍اش‍ی‍ن‍ه‍ا
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌
رن‍گ‍ه‍ا
ب‍رق‌ -م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ س‍ان‍ت‍ری‍ف‍وژ
ی‍ات‍اق‍ان‍ه‍ا
ب‍ورس‍ک‍وپ‍ه‍ا
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار
دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‍ی‌
س‍ی‍م‍ه‍ا
روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ک‌ زدای‍ی‌ آب‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
اف‍ض‍ل‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
اح‍م‍دی‌، ب‍ی‍ژن‌
چ‍رک‍اس‍ک‍ی‌، وی‌ .ام‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ام‍ی‍ر ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ی‍درن‍ژاد، اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍خ‍اران‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
گ‍رش‍ن‍گ‍ور ، ل‌ .آ
ای‍وان‍ف‌، ی‌
ف‍راه‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. وزارت‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍الا.
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍گ‍ک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍گ‍ک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ طوس‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب هادی در مناطق آلوده
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران وزارت نیرو. توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای بهره برداری از تجهیزات نیروی حرارتی در نیروگاههای برق
گرشنگور ، ل .آ ؛  تهران وزارت نیرو، شرکت توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌گ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی در شرایط بهره برداری از دستگاههادر نیروگاهها و پستهای انتتقال نیرو
آزموده ، ابوالفضل ؛  وزارت نیرو، شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭آ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جوشکاری و عملیات حرارتی
بخاران طوسی ، محمد ؛  وزارت نیرو، شگکت توانیر، نیروگاه حرارتی طوس   ،
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌ن۳،‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی جهت جوشکاری باسبارهای آلومینیومی پستهای یزد و فسا
احمدی ، بیژن ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت توانیر   ، ؟
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری از ID Fan. G,. R. Fan بویلر نیروگاه اهواز
امیر نژاد، حسین ؛  وزارت نیرو، شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۸،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل برای حفاظت و نگهداری بویلرهای گذرا۰ بدون درام )در وضعیت توقف آنها
ایوانف ، ی ؛  تهران وزارت نیرو، شگکت توانیر، دفتر ستاد سازندگی و آموزش توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۹۸،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدارک فنی راهنمای جوشکاری ( هندبوک )، اعمال حرارتی و کنترل سیستمهای لوله ای بویلرها و خطوط بهنگام مونتاژ و تعمیر تجهیزات نیروگاههای حرارتی
اهواز وزارت نیرو. شرکت توانیر. نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پمپ ، فن سانتریفوژ و جریان محوری
چرکاسکی ، وی .ام ؛  تهران توانیر. وزارت نیرو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۱۹‬,‭‌چ۴،‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ایمنی در صنعت برق
افضل پور، محمد ؛  تهران وزارت نیرو. توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۶۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عملکرد صنعت برق ایران در سال ۱۳۷۲
وزارت نیرو .شرکت توانیر .مدیریت دیسپاچینگ ؛  تهران وزارت نیرو، توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۶۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کابلها و راهنمای نگهداشت آنها(cables)
وزارت نیرو .شرکت توانیر .معاونت بازرگانی ؛  وزارت نیرو. شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
یاتاقانها وراهنمای نگهداشت آنها(bearing)
وزارت نیرو .شرکت توانیر .معاونت بازرگانی ؛  وزارت نیرو. شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
قطعات کنترل وابزار دقیق وراهنمای نگهداشت آنها
وزارت نیرو .شرکت توانیر .معاونت بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۶۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی فنی -اقتصادی پستهای توزیع فشرده
مرکزتحقیقات نیرو .بخش برق ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۶۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اقلام لاستیکی ، پلاستیکی و راهنمای نگهداشت آنها
حیدرنژاد، ابراهیم ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت توانیر. معاونت بازرگانی . دفتر خدمات مهندسی کالا.   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روشهای نمک زدایی آب و مقایسه اقتصادی تهیه آب در نیروگاه زرگان
فراهانی ، ابوالفضل ؛  تهران وزارت نیرو. توانیر   ، [۱۳ ]
شماره راهنما: گ‌-۱۸۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل تعمیرات توربینها :مستخرج از هندبوک تعمیرات توربوماشینها(SAWYERS)
دفتر فنی تولید ؛  [بی جا] وزارت نیرو. توانیر   ، [۱۳ ]
شماره راهنما: گ‌-۱۸۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بورسکوپها و فیبروسکوپها( رشته بینها)
دفتر فنی تولید ؛  تهران وزارت نیرو. توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۸۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هندبوک تعمیرات توربوماشینها(SAWYER)،جلد دوم :توربینها بخاری /توربینهای بازیابی قدرت ،فصل هفتم :اشکالات توربو ماشینها و اصلاح آنها
دفتر فنی تولید ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت توانیر   ، [۱۳ ]
شماره راهنما: گ‌-۱۸۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4