کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ن‍دوز -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - راه‍ن‍م‍اه‍ا
اس‌.پ‍ی‌.اس‌.اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
 
پدیدآور:
س‍وان‍س‍ون‌،م‍اری‌ ال‌
ج‍م‍س‍ا،ک‍ری‍س‌
آن‍درال‌، ب‍رای‍ان‌
راب‍رت‍س‍ون‌، س‍ام‍ان‍ت‍ا
ن‍ال‍ز، آرت‌
آن‍دردال‌، ب‍رای‍ان‌
س‍ع‍ادت‌،س‍ع‍ی‍د
ی‍ع‍ق‍وب‌ ن‍ژاد، رح‍ی‍م‌
روس‍اک‍وف‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا
م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌
ک‍روم‍ل‍ی‍ش‌،ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
م‍وس‍ل‍ی‌، م‍ارش‍ال‌.ال‌
زارع‌ پ‍ور،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‍س‍ت‍ان‌
ن‍ص‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
آذرخ‍ش‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
س‍رن‍ا
ن‍اق‍وس‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌: چ‍رت‍ک‍ه‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ور
ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌
م‍ش‍ان‍ی‍ر
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک ۵/۰ : مباحثی در برنامه نویسی پیشرفته
زارع پور،علیرضا ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵ز۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رفع اشکالات نرم افزاری و سخت افزاری در ویندوز۹۵
تهران آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵ر۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ویندوز ۹۸ مقدماتی و پیشرفته
آندرال ، برایان ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Word 97
کروملیش ،کریستین ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭‌ک۴‌ک۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و خودآموزWindows 3.1
موسلی ، مارشال .ال ؛  تهران سرنا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭‌م۹ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ord 7.0Wتحت ویندوز۹۵
روساکوف ، سیلویا ؛  تهران نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۵‬,‭ر۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Excel 97<>
تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام :ویندوز۹۸
آندردال ، برایان ؛  تهران مرکز نشر فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵،آ۸۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع پیشرفته : ویندوز۹۸
مک فدریز، پل ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵،‌م۶۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی [ Microsoft Project مایکروسافت پروجکت ( ]کنترل پروژه )تحت 98 وWindows 95
نالز، آرت ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌ن۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی SPSS 8.0 در محیط ویندوز[ اس .پی .اس .اس /. ۸]
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خودآموزاستفاده ازwindows 3.0
جمسا،کریس ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭‌ج۸‌خ۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای واژه پردازWord 6
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭و۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط نرم افزار میکروسافت پروژه
سوانسون ،ماری ال ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۹‌س۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ویندوز۹۵
سعادت ،سعید ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف‍لا۵‌س۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از[Excel 5 اکسل پنج ]در محیط ویندوز
رابرتسون ، سامانتا ؛  تهران کانون نشر علوم : چرتکه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معرفی ویندوز۹۵
تهران نشر نیستان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌م۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک (P3)
تهران مشانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ( MS-EXCEL 2000 ام .اس .اکسل دوهزار)
یعقوب نژاد، رحیم ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ی۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربران Microsoft Word 6.0 فارسی
تهران بنفشه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2