کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ .پ‍ی‌
win
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ح‍ی‍درپ‍ور، ث‍ری‍ا
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ف‍رس‍ای‍ی‌، داری‍وش‌
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
رث‍ب‍ون‌، ان‍دی‌
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ص‍ف‍ار
گ‍س‍ت‍رش‌ رای‍ان‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
س‍ائ‍س‍ی‌، ک‍ت‍اب‌ غ‍زال‌
gerdoo
آی‍ن‍ده‌ دی‍گ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع ویندوز[ XP ایکس .پی ]مقدماتی و پیشرفته
فرسایی ، داریوش ؛  تهران آینده دیگر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ف۴۵۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی windows XP
رثبون ، اندی ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،ر۲۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ویندوز[ XPایکس پی ]در ۲۴ ساعت
پری ، گرگ ؛  تهران سائسی ، کتاب غزال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Windows XP ویندوز ایکس پی ]در ۲۴ ساعت
پری ، گرگ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌پ۴۵۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر[ ICDL-XP آی .سی .دی .ال -ایکس پی ]مهارت دوم
موسوی ، علی ؛  تهران صفار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۷۶‌گ۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده لاتین
 
 
Windows server
tehran gerdoo   ،
شماره راهنما: 600 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ویندوزXP ]ایکس - پی ]
حیدرپور، ثریا ؛  تهران گسترش رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ح۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک