کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ارس‍ام‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ گ‍رم‍ا و ب‍رق‌ ن‍ی‍رو
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
 
پدیدآور:
پ‍ارس‍ام‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ع‍م‍ار وش‍ه‍رس‍از، ع‍م‍ران‌ آب‌ وان‍رژی‌، ره‌ ش‍ه‍ر، ب‍خ‍ش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وم‍طال‍ع‍ات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌ ؛ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاربرد سیستم های فتوولتائیک ازمیلی وات تا مگاوات ( شهرسالم )
پارسامقدم ، محسن ؛  تهران مهندسین مشاور معمار وشهرساز، عمران آب وانرژی ، ره شهر، بخش تحقیقات ومطالعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۳۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فناوری ها، اصول طراحی و بهره برداری از سامانه های تولید همزمان برق و گرما(CHP)
پارسامقدم ، محسن ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران ؛ شرکت توانیر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌پ۲‌ف۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک