کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍اش‍ام‍ح‍م‍دن‍وری‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
پ‍اش‍ام‍ح‍م‍دن‍وری‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه های اجرایی به انضمام قانون الحاق موادی به قانون مذکور
پاشامحمدنوری ، علی ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭‌پ۲‌ق۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک