کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍اپ‍ی‍روس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ک‍الاه‍ا - ن‍ظارت‌ و ت‍وزی‍ع‌
 
پدیدآور:
ان‍س‍ف‌ ، ای‍گ‍ور
ع‍ی‍س‍وی‌، چ‍ارل‍ز ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ال‍ب‍رزی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
پ‍اپ‍ی‍روس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کالا
البرزی ، محمود ؛  تهران پاپیروس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خطمشی سازمانی : تحلیل سیاستهای رشد و توسعه در امور بازرگانی
انسف ، ایگور ؛  تهران پاپیروس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۸‌خ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی ۱۹۸۰ - ۱۸۰۰ =The Economic history of the Middle East and North Africa
عیسوی ، چارلز فیلیپ ؛  تهران پاپیروس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۱۵/۵‬,‭‌ع۹‌ت۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک