کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌۲۰۰۰
 
پدیدآور:
BF
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌، ۱۹۶۴ - م‌
اح‍م‍دی‍ان‌ ن‍ژاد، داوود
اس‍ت‍وور، ت‍رزا، ۱۹۵۹ - م‌
م‍ارم‍ل‌،ای‍ل‍ی‍ن‌
ن‍ال‍ز، آرت‌
پ‍ی‍رون‌، ت‍ی‍م‌
Chatfield, Carl S.
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌
 
ناشر:
ع‍اب‍د، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
س‍ی‍ن‍ات‍ص‍وی‍ر: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌ : پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
آری‍ان‍اق‍ل‍م‌
ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌ روز
آذرخ‍ش‌
ن‍اق‍وس‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
م‍ش‍ان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی [ Microsoft Project مایکروسافت پروجکت ( ]کنترل پروژه )تحت 98 وWindows 95
نالز، آرت ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌ن۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Microsoft Project 98 مایکروسافت پروجکت ۹۸]
پیرون ، تیم ؛  تهران نشرعلوم روز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [Microsoft Project 2000 میکروسافت پروجکت ۲۰۰۰]
پیرون ، تیم ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک (P3)
تهران مشانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع کنترل پروژه ۲۰۰۰ میکرو سافت
مارمل ،ایلین ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Microsoft Project 2002 مایکروسافت پروجکت ۲۰۰۲]
چتفیلد، کارل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ Microsoft project 2003 مایکروسافت پروجکت ۲۰۰۳]
استوور، ترزا، ۱۹۵۹ - م ؛  تهران سیناتصویر: کانون نشرعلوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Project 2007
چتفیلد، کارل ، ۱۹۶۴ - م ؛  تهران پندار پارس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲۶‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Microsoft project 2007
BF ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴،‌خ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Project 2007
تهران پندار پارس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 164 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft project 2003
چتفیلد، کارل ؛  تهران حریم دانش : پندار پارس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع Microsoft office project 2010
احمدیان نژاد، داوود ؛  تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ف‍لا۳۲۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش سریع Microsoft office project 2010
تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: 848 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای راهبران پراجکت سرور۲۰۱۰
تهران آریاناقلم   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌پ۳۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
راهنمای راهبران پراجکت سرور۲۰۱۰
تهران آریاناقلم   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: 1200 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک