کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍رورش‌ ذه‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍لاق‍ی‍ت‌
آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌
پ‍رورش‌ ذه‍ن‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
 
پدیدآور:
ت‍پ‍روای‍ن‌، ک‍ورت‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۶-
ج‍ع‍ف‍ری‌ ن‍ژاد، ش‍ه‍رام‌
وردرم‍ن‌، ک‍ارول‌
م‍ورف‍ی‌، ج‍وزف‌
ح‍ائ‍ری‌ زاده‌، خ‍ی‍ری‍ه‌ب‍ی‍گ‍م‌
 
ناشر:
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ی‌
م‍ع‍ی‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اوروش‍ه‍رس‍از
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
معماری وپرورش فکری کودکان ونوجوانان
جعفری نژاد، شهرام ؛  تهران مهندسین مشاوروشهرساز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۸۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم کارآفرینی " دانش مهندسی کارآفرینی "
گلستان هاشمی ، مهدی ، ۱۳۴۶- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌گ۸‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ذهن خلاق
تپرواین ، کورت ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۲‬,‭‌ت۲ذ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معجزه ذهن برتر
مورفی ، جوزف ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۲‬,‭‌م۸‌م۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مغز برتر
وردرمن ، کارول ؛  تهران معیار اندیشه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۲‬,‭و۴‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله
حائری زاده ، خیریه بیگم ؛  تهران نی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۲‬,‭‌ح۲‌ت۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک