کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ن‍دار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
آب‍اک‍وس‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌، ۱۹۶۴ - م‌
م‍ان‍و ، ام‌ م‍وری‍س‌
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ه‍اردی‌، دارن‌
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
Chatfield, Carl S.
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌
 
ناشر:
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌ : پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
پ‍ن‍دار
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
پ‍ن‍دار ت‍اب‍ان‌
ن‍وی‍ن‌ پ‍ن‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مدارهای منطقی
مانو ، ام موریس ؛  تهران پندار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۳‬,‭‌م۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Project 2007
چتفیلد، کارل ، ۱۹۶۴ - م ؛  تهران پندار پارس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲۶‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Project 2007
تهران پندار پارس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 164 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش شماتیک آنالیز داده ها باSPSS
یعسوبی ، حسین ؛  تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ی۷آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدل سازی با نرم افزارABAQUS
ضیایی ، مسعود ؛  تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌ض۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
راهنمای مدل سازی با نرم افزارABAQUS
تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 672 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft project 2003
چتفیلد، کارل ؛  تهران حریم دانش : پندار پارس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش شماتیک آنالیز داده ها باSPSS
تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 751 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
قرائت مجلسی قرآن مجید
تهران نوین پندار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: 953 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اثر مرکب
هاردی ، دارن ؛  تهران پندار تابان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ه۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد۲۰۱۲
تهران نوین پندار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: 1341 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد۲۰۱۴
تهران نوین پندار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: 1342 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد۲۰۱۶
تهران نوین پندار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: 1343 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد۲۰۱۷
تهران نوین پندار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: 1344 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک