کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ژوه‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍أم‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌_ ای‍ران‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۵۷-۱۳۲۰ - اش‍غ‍ال‌ م‍ت‍ف‍ق‍ی‍ن‌ ،۱۳۲۴-۱۳۲۰
م‍ت‍ال‍وژی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ع‍ای‍ق‌ه‍ا
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ل‍ح‍ی‍م‌ و ل‍ح‍ی‍م‌ ک‍اری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ج‍وش‍ک‍اری‌-آزم‍ای‍ش‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
م‍رک‍زپ‍ژوه‍ش‌ وم‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ج‍وش‌ ای‍ران‌
دی‌، ک‍ول‍ی‍ن‌
ف‍ی‍روزب‍خ‍ش‌، ک‍ی‍خ‍س‍رو
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ج‍وش‌ ای‍ران‌
ن‍ح‍وی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دق‍ل‍ی‌
ب‍اق‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
پ‍ورش‍م‍س‌، م‍ه‍رداد
طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍رش‍اد ، م‍ه‍دی‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وت‍وس‍ع‍ه‌(دوم‍ی‍ن‌:ت‍ه‍ران‌:۱۳۷۵)
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ وم‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ج‍وش‌ ای‍ران‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ون‍ح‍وه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ آن‌ در ای‍ران‌( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:ت‍ه‍ران‌:ت‍ی‍ر۱۳۷۲)
م‍الان‌، ت‍ی‌ ی‍ری‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ج‍وش‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دوران‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
خ‍ان‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ وم‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ج‍وش‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فنی و حرفه ای [Visual Basic ویژوال بیسیک ]
باقری ، علیرضا ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی آموزشی به عنوان یک فرایند اجتماعی
مالان ، تی یری ؛  تهران مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌م۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک و تکنولوژی عایقهای الکتریکی
محمدی ، محمدقلی ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۸۵‬,‭‌م۳‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مهندسی در ایران
فرشاد ، مهدی ؛  تهران سازمان پژوهش فرهنگی ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۰۷‬,‭‌ف۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد کنترل کیفیت آماری
پورشمس ، مهرداد ؛  تهران مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شناخت کامپیوتر با اصطلاحات فنی کم
دی ، کولین ؛  [تهران ] خانه پژوهش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭د۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فنی و مهندسی :انگلیسی -فارسی
فیروزبخش ، کیخسرو ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۹‬,‭‌ف۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
در باره سوم شهریور و نقش ایران در جنگ جهانی دوم
تهران مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۰‬,‭د۴‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتور
طالقانی ، محمد ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭ط۲‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
لحیم کاری ( اصول محیم کاری - محیم کاری در الکترونیک )
نحوی ، هوشنگ ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۲۶۷‬,‭‌ن۳،‌ل۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کنگره تامین اجتماعی وتوسعه : نظام تامین اجتماعی وتوسعه آن در راستای برنامه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور:مقالات برگزیده دومین کنگره تامین اجتماعی
کنگره تامین اجتماعی وتوسعه (دومین :تهران :۱۳۷۵) ؛  تهران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰۹۰‬,‭‌ک۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول اولیه طراحی جوش
مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران ؛  [تهران ] مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌م۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شناسائی و طبقه بندی مواد مصرفی جوشکاری
مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران ؛  تهران مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌م۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
عملیات حرارتی قبل وبعد از جوشکاری
مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران ؛  تهران مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌م۴‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفی و آزمایشات مخرب DT و غیر مخرب NTD
مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران ؛  تهران مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷/۸‬,‭‌م۴‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نخستین کنگره شناخت تامین اجتماعی و نحوه توسعه آن در ایران ( ۲۶تا ۲۸تیر۱۳۷۲) مقالات برگزیده
کنگره شناخت تامین اجتماعی ونحوه توسعه آن در ایران ( نخستین :تهران :تیر۱۳۷۲) ؛  تهران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰۹۰‬,‭‌ک۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پیچیدگی درجوش و روشهای کنترل وبازسازی آن
مرکزپژوهش ومهندسی جوش ایران ؛  تهران مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷/۸‬,‭‌م۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بررسی علل عیوب جوش ونحوه رفع آن
مرکزپژوهش ومهندسی جوش ایران ؛  تهران مرکز پژوهش ومهندسی جوش ایران   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷/۸‬,‭‌م۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی جوش
مرکز پژوهش ومهندسی جوش ایران ؛  تهران مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌م۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جوشکاری با گاز آرگن وتنگستن =TIG Gas Tongestan Arc Welding
مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران ؛  تهران مرکز پژوهش ومهندسی جوش ایران   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۸‬,‭‌م۴‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8