کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو .پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ وم‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ .گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحلیل
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده کنترل ومدیریت شبکه .گروه پژوهشی کامپیوتر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۶۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحلیل و طراحی
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده کنترل ومدیریت شبکه .گروه پژوهشی کامپیوتر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۶۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیاده سازی
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده کنترل ومدیریت شبکه .گروه پژوهشی کامپیوتر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۶۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تست نرم افزار
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده کنترل ومدیریت شبکه .گروه پژوهشی کامپیوتر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۶۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش راهنمای کاربر
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده کنترل ومدیریت شبکه .گروه پژوهشی کامپیوتر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۶۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک