کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو . گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ان‍رژی‍ه‍ای‌ ن‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ت‍م‍رک‍ز ک‍ن‍ن‍ده‌
م‍ت‍م‍رک‍زک‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ق‍طه‌ ای‌
م‍ت‍م‍رک‍زک‍ن‍ن‍ده‌
م‍ت‍م‍رک‍ز ک‍ن‍ن‍ده‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی فنی مجموعه متمرکزکننده نقطه ای با موترو استرلینگ ؛T1
پژوهشگاه نیرو .گروه پژوهشی انرژیهای نو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزیابی فنی و انتخاب نمونه مناسب جهت ساخت ؛T2
پژوهشگاه نیرو . گروه پژوهشی انرژیهای نو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مجموعه Dish / Stirling Engine: طراحی متمرکز کننده ؛T3-1
پژوهشگاه نیرو .گروه پژوهشی انرژیهای نو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مجموعه Dish / Stirling Engine: طراحی سیستم ردیاب خورشید؛T3-2
پژوهشگاه نیرو .گروه پژوهشی انرژیهای نو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مجموعه Dish / stirling Engine: طراحی فونداسیون مجموعه T3-3
پژوهشگاه نیرو .گروه پژوهشی انرژیهای نو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ساخت مجموعه :ساخت آینه ها؛T4-2
پژوهشگاه نیرو .گروه پژوهشی انرژیهای نو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۲۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مجموعه Dish / Stirling-Engine: طراحی بسته کنترل مجموعه ؛T3-4
پژوهشگاه نیرو .گروه پژوهشی انرژیهای نو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهایی ؛T4
پژوهشگاه نیرو .گروه پژوهشی انرژیهای نو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۳۲۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک