کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ی‌ س‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رم‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ اداری‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌
 
پدیدآور:
درام‍پ‌، پ‍ل‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ار و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ COAT (ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌)
ام‍ورب‍رق‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ار و ان‍رژی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پی سازی
درامپ ، پل ؛  تهران موسسه انتشار و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭د۴،،‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمایی برای اجزاء ساختمان بناهای اداری
[بی جا] سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: گ‌-۲۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات نشست دیسپاچینگ و مخابرات شانزدهم خرداد ماه ۱۳۷۹
مدیریت دیسپاچینگ منطقه ای COAT (شرکت برق منطقه ای تهران ) , موسسه موج نیرو , خوارزم ارتباط خاورمیانه , مدیریت دیسپاچینگ ملی )ccs( , برق منطقه ای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۳۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسایی و مکاتبه با موسسات تحقیقاتی و شرکتهای سازنده سیستمهای سرمایشی :پروژه تحقیق پیرامون روشهای ذخیره سازی سرما و کاربرد آنها( دستورکار شماره ۱۳)
تهران اموربرق . معاونت برنامه ریزی توانیر. دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک