کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ی‍ش‍ب‍رد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
درآم‍د م‍ل‍ی‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍ادخ‍رد
درآم‍د م‍ل‍ی‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
س‍ج‍ادی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌
روس‍ن‍ی‌، ژوئ‍ل‌ دو
ف‍ورت‍ادر، س‍ل‍ر
دس‍ل‍ر، گ‍اری‌
ع‍ب‍ده‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
گ‍ل‍ری‍ز ، ح‍س‍ن‌
ات‍ال‍ی‌، ژاک‌
ت‍ق‍وی‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ب‍ده‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ش‍ب‍رد: م‍ف‍ه‍رس‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ب‍رد
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ی‍ش‍ب‍رد
پ‍ی‍ش‍ب‍رد: ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍س‍اب‍داران‌ خ‍ب‍ره‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجارت بین الملل
تقوی ، مهدی ؛  پیشبرد   ،
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭‌ت۷‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت
دسلر، گاری ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۵‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ضداقتصاد
اتالی ، ژاک ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ض۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی وکاربردآن درمدیریت
سجادی نژاد، حسن ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹،/‌س۳‌ح۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
توسعه وتوسعه نیافتگی ۲
فورتادر، سلر ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭‌ت۹ر۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دوره کامل علم اقتصاد : اقتصاد خرد مقدماتی
تهران مؤسسه پیشبرد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری اقتصادی
گلریز ، حسن ؛  تهران انتشارات پیشبرد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی در اتحاد جماهیر شوروی
تهران پیشبرد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۳۳۶/۲۵‬,‭‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روش تفکر سیستمی
روسنی ، ژوئل دو ؛  [تهران ] پیشبرد: مفهرس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭ر۸۵ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
عبده تبریزی ، حسین ، ۱۳۳۰ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و برنامه ریزی اقتصادی
تهران پیشبرد   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭د۴‌ح۵‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری
عبده تبریزی ، حسین ؛  تهران پیشبرد: انجمن حسابداران خبره ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ع۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک