کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : چ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍م‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رآورد ب‍ار
ح‍داک‍ث‍ر ب‍ار
چ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍م‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
م‍لای‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
پ‍اک‌ ن‍ژاد، س‍وداب‍ه‌
آذرآب‍اد، ک‍م‍ال‌
ه‍اش‍م‍ی‌ت‍ه‍ران‍ی‌، لادن‌
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
پ‍اک‌ن‍ژاد، س‍وداب‍ه‌
رض‍ای‍ی‌، س‍وس‍ن‌
ن‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍س‍اوات‌، م‍س‍ع‍ود
ج‍ع‍ف‍ری‌، اح‍م‍د
ع‍ل‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍رق‌، ام‍ور ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ام‍ور ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍رق‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ار و ان‍رژی‌ وم‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات چاههای کشاورزی در حوزه شرکتهابه تفکیک مراکز مصرف (تا سال ۱۳۷۴)
وزارت نیرو .دفتر مطالعات بار وانرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. طرح و برنامه برق . دفتر مطالعات بار و انرژی ومدیریت مصرف   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای مازندران تا سال ۱۳۸۸
هاشمی تهرانی ، لادن ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای تهران تا سال ۱۳۸۸
پاک نژاد، سودابه ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان تا سال ۱۳۸۸
جعفری ، احمد ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای اصفهان تا سال ۱۳۸۸
آذرآباد، کمال ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۴/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای باختر تا سال ۱۳۸۸
پاک نژاد، سودابه ؛  [تهران ] وزارت برق ، امور برق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۵/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای غرب تا سال ۱۳۸۸
پاک نژاد، سودابه ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۶/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای هرمزگان تا سال ۱۳۸۸
مساوات ، مسعود ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۷/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای سمنان تا سال ۱۳۸۸
مساوات ، مسعود ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۸/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز سازمان آب و برق خوزستان تا سال ۱۳۸۸
رضایی ، سوسن ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۹/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای یزد تا سال ۱۳۸۸
معصومی ، محمدحسین ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۰/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای کرمان تا سال ۱۳۸۸
جعفری ، احمد ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۱/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز شرکت برق منطقه ای آذربایجان تا سال ۱۳۸۸
نباتی ، عباس ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۲/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی شرکت برق منطقه ای فارس تا سال ۱۳۹۰
علی نژاد، عباس ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۳/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز شرکت برق منطقه ای گیلان تا سال ۱۳۹۰
پاک نژاد، سودابه ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۴/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز شرکت برق منطقه ای زنجان تا سال ۱۳۹۰
آذرآباد، کمال ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۵/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی موردنیاز شرکت برق منطقه ای خراسان
ملایی ، غلامرضا ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد بار و انرژی شرکت برق منطقه ای تهران تا سال ۱۳۹۰
وزارت نیرو . شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار مورد نیاز شرکت برق منطقه ای گیلان تا سال ۱۳۵۹
[تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: 233 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک