کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : چ‍اپ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ن‍م‍ای‍ه‌ س‍ازی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا - ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍اوخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌-آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- خ‍دم‍ات‌ ان‍ت‍ف‍اع‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
گ‍ی‍ل‍وری‌، ع‍ب‍اس‌
گ‍وپ‍ال‌، ک‍ری‍ش‍ان‌
اش‍رف‍ی‌ری‍زی‌، ح‍س‍ن‌
ه‍ی‍ل‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ن‍وروزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
پ‍ارک‍ر، اس‍ت‍ف‍ن‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ ان‍ت‍ف‍اع‍ی‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا( چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۹۹۷ م‌ =۱۳۷۶ : س‍ان‌ دی‍ه‌گ‍و، ک‍ال‍ی‍ف‍رن‍ی‍ا(International conference on Fee - based Information services in Libraries (4th:1997: Sandiego, calif)
دی‍گ‍ن‌، م‍ری‍ل‍ی‍ن‌
س‍ازدار ، ام‍ی‍ر م‍ه‍دی‌
آق‍ا ب‍خ‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اردان‌ ن‍ش‍اطی‌ ، م‍ح‍م‍د
ل‍ن‍ک‍س‍ت‍ر، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ف‍ری‍د، ۱۹۳۳ - م‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
 
ناشر:
چ‍اپ‍ار
دب‍ی‍زش‌، چ‍اپ‍ار
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم نوین اطلاع رسانی
گیلوری ، عباس ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴‬,‭‌ک۹،‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌م۸‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم سیاسی
آقا بخشی ، علی اکبر ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۶۴‬,‭‌ف۲،آ۷۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی کتاب
نوروزی ، علیرضا ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ن۹‌ن۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تبحر در فناوری اطلاعات
تهران چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ت۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی تکنولوژی ، شامل اصطلاحات رایج در ادبیات علوم ، تحقیقات ، تکنولوژی و توسعه ، معرفی سازمانها
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌م۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع یابی در اینترنت
قاسمی ، علی حسین ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ق۲۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی کتاب :راهنمایی برای ناشران ، نمایه سازان ، کتابداران ، مولفان و مترجمان
نوروزی ، علیرضا ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ن۹‌ن۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مالکیت فکری
نوروزی ، علیرضا ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰۲‬,‭‌ن۹‌ح۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر اطلاعات بر جامعه
هیل ، مایکل ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۲۱‬,‭‍ه۹‌ت۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای چهار گزینه علوم کتابدای و اطلاع رسانی ویژه آزمون های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد
اشرفی ریزی ، حسن ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف‍لا۵۵،‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع اینترنت
سازدار ، امیر مهدی ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌س۱۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه ی اطلاع رسانی و کتابداری [ ASIS آسیس ]
تهران چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۱‬,‭‌ف‍لا۶،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های دیجیتالی ( مجموعه مقالات )
کاردان نشاطی ، محمد ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‌ک۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جنبه هایی از برنامه ریزی توسعه کتابخانه
پارکر، استفن ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۳۰‬,‭‌پ۲‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحویل اطلاعات در قرن بیست و یکم :خلاصه مذاکرات چهارمین کنفرانس بین المللی خدمات اطلاع رسانی انتفاعی در کتابخانه ها
کنفرانس بین المللی خدمات اطلاع رسانی انتفاعی در کتابخانه ها( چهارمین :۱۹۹۷ م =۱۳۷۶ : سان دیه گو، کالیفرنیا(International conference on Fee - based Information services in Libraries (4th:1997: Sandiego, calif) ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۳‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های دیجیتالی در عصر اطلاع رسانی الکترونیکی
گوپال ، کریشان ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‌گ۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی و چکیده نویسی ، مبانی نظری و عملی
لنکستر، فردریک ویلفرید، ۱۹۳۳ - م ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ل۹‌ن۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
پایا -پایگاه اطلاعات کتابداری و اطلاع رسانی - پایگاه مقالات ۱۳۸۴
تهران چاپار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 140 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آینده دیجیتالی کتابخانه ها :راهبردهای برای عصر اطلاعات
دیگن ، مریلین ؛  تهران دبیزش ، چاپار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭د۹آ۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7