کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : چ‍ش‍م‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ژاپ‍ن‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‌ -- ت‍رک‍ی‍ه‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ژاپ‍ن‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
اس‍ت‍دلال‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ای‍رل‍ن‍دی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ای‍رل‍ن‍دی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ه‍ل‍ن‍دی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۱ م‌
س‍رطان‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ارم‍ن‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍رع‍ش‍ی‌، ن‍س‍ی‍م‌
پ‍ام‍وک‌ ، اوره‍ان‌
م‍ک‍ی‍ب‌ ، پ‍ت‌
ن‍وری‌ زاده‌، اح‍م‍د
راف‍ت‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
س‍الار، س‍ارا
رئ‍ی‍س‌ دان‍ا، ف‍ری‍ب‍رز
م‍ک‍ی‍ب‌، پ‍ت‌، ۱۹۵۵ - م‌
ه‍رم‍ان‍س‌ ، وی‍ل‍م‌ ف‍ردری‍ک‌
ت‍ول‍ت‍س‌، اس‍ت‍ی‍و
م‍وراک‍ام‍ی‌ ، ه‍اروک‍ی‌
دول‍ت‌ آب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍ود
دوب‍ل‍ی‌ ، رول‍ف‌
م‍وراک‍ام‍ی‌، ه‍اروک‍ی‌، ۱۹۴۹ - م‌
اوس‍ت‍ر، پ‍ل‌
پ‍وررم‍ض‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
دل‍ی‍ل‍و ، دان‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌
چ‍ش‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقایقی درباره سرطان ،سرطانهای شایع زنان و مردان
تهران نشر چشمه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۲۶۱‬,‭‌ح۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی درمانی و شما
رافت ، جهانگیر ؛  نشر چشمه   ،
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۲۷۱‬,‭‌ش۹ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسیهای کاربردی توسعه و اقتصاد ایران
رئیس دانا، فریبرز ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۵‬,‭‌ف۲ر۸۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دست به دهان
اوستر، پل ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭و۵د۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هست یا نیست ؟
سالار، سارا ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۸۷‬,‭‌ف‍لا۲۳۶۳‍ه۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شاگرد قصاب
مکیب ، پت ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌م۷۶۳۲‌ش۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه ی عجیب
موراکامی ، هاروکی ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PL‬,‭۸۶۲‬,‭و۴‌ک۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه ی عجیب
موراکامی ، هاروکی ، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۲۵۲۴،آدرس ناشر :آدرس : تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، خیابان شهید وحید نظری ، پلاک 35 چشمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PL‬,‭۸۶۲،/و۴،‌ک۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شاگرد قصاب
مکیب ، پت ، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۲۵۲۴،آدرس ناشر :آدرس : تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، خیابان شهید وحید نظری ، پلاک 35 نشر چشمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌م۷۶۳۲‌ش۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
باغ سیب ، باران و چند داستان دیگر ( ۲۰قصه از ۱۵ نویسنده ارمنی )
نوری زاده ، احمد ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PK‬,‭۸۵۳۲‬,‭‌ن۹‌ب۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هنر شفاف اندیشیدن
دوبلی ، رولف ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۲‬,‭د۸۶‍ه۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب سیاه
پاموک ، اورهان ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭PL‬,‭۲۴۸‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برفک
دلیلو ، دان ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۹‬,‭‌ل۹‌ب۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فراسوی خواب
هرمانس ، ویلم فردریک ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۲۶۷۶‬,‭‌ه۴‌ف۴‬,‭۱۹۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بنی آدم
دولت آبادی ، محمود ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۷‬,‭و۷‌ب۸۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب فروش خیابان ادوارد براون
پوررمضانی ، محسن ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۳۶‬,‭و۴۱۸۵‌ک۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هرس
مرعشی ، نسیم ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۶۱‬,‭ر۷‍ه۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طریق بسمل شدن
دولت آبادی ، محمود ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۷‬,‭و۷،ط۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جزء از کل
تولتس ، استیو ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭PR‬,‭۹۶۱۹/۴‬,‭‌ت۹‌ج۴‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک