کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : چ‍وب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ولاد
ب‍رج‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‌
ت‍ی‍ر چ‍وب‍ی‌
چ‍وب‌ - ای‍ران‌ - اطل‍س‍ه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍وردگ‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ چ‍وب‌ و ک‍اغ‍ذ
چ‍وب‌
س‍وخ‍ت‍ه‍ا
پ‍وس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ چ‍وب‌
ب‍رج‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌
ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌
پ‍وس‍ی‍دگ‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ چ‍وب‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍اغ‍ذس‍ازی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌ ن‍ژاد، ش‍ه‍رام‌
ب‍ادی‍گ‌، ژ
س‍و، ج‍ان‌ اف‌
پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌، داود
م‍ح‍دث‌ ص‍دری‌، ح‍م‍ی‍د
ق‍ادری‌ ئ‍وف‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌ ، داود
 
ناشر:
م‍ش‍اور م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ ان‍رژی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍الا
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ع‍م‍ار و ش‍ه‍رس‍از ع‍م‍ران‌ آب‌ و ان‍رژی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی چوب
پارساپژوه ، داود ؛  تهران مرکز دانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۸۲۰‬,‭‌پ۲‌ت۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند انتقال سیال در چوب
سو، جان اف ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۸۲۰‬,‭‌س۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک چوب و فرآورده های مرکب آن
بادیگ ، ژ ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۱۰۹‬,‭‌ب۲،‌ک۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلس چوب های شمال ایران :تشریح و تشخیص میکروسکوپی گونه های مهم
پارساپژوه ، داود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭SD‬,‭۵۱۹‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سوخت
محدث صدری ، حمید ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ، اقتصاد و سیاست ( در ایران و جهان )
جعفری نژاد، شهرام ؛  مهندسین مشاور معمار و شهرساز عمران آب و انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۶۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کالاهای فلزی و غیرفلزی و راهنمای نگهداشت آنها در انبار
قادری ئوف ، جمشید ؛  تهران دفتر خدمات مهندسی کالا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فازاول :پروژه بررسی علل پوسیدگی قسمتهای چوبی برجهای خنک کننده
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مرحله دوم پروژه :بررسی علل پوسیدگی قسمتهای چوبی برجهای خنک کننده
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۸۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مراحل سوم وچهارم :بررسی علل پوسیدگی قسمتهای چوبی برجهای خنک کننده
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بار و انرژی الکتریکی در صنعت چوب و کاغذ :پروژه مدیریت بار در ایران ، دستور کار شماره ۹۸
تهران مشاور مرکز تحقیقات نیرو. بخش انرژی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی علل پوسیدگی قسمتهای چوبی برجهای خنک کننده :مراحل سوم و چهارم
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فاز اول بررسی علل پوسیدگی قسمتهای چوبی برجهای خنک کننده
مرکز تحقیقات نیرو .بخش مواد و متالورژی ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بار و انرژی الکتریکی در صنعت چوب و کاغذ( چوکا)
شرکت توانیر .دفتر مدیریت مصرف برق ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۶۲/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مراحل سوم و چهارم :بررسی علل پوسیدگی قسمتهای چوبی برجهای خنک کننده
تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶۹/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مرحله دوم پروژه بررسی علل پوسیدگی قسمتهای چوبی برجهای خنک کننده
تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۷۰/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فاز اول بررسی علل پوسیدگی قسمتهای چوبی برجهای خنک کننده
تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۷۱/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات و ابعاد و نحوه اشباع و آزمایش تیره های چوبی در صنعت برق
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل خوردگی و رسوبدهی در برج های خنک کن نیروگاه ها
۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۴۱۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک