کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : چ‍ک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ک‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
چ‍ک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ - ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
چ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
چ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍درض‍ا
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
دی‍دار
ج‍اودان‍ه‌، ج‍ن‍گ‍ل‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ن‍ش‍ردوران‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
ان‍دی‍ش‍ه‌ ع‍ص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قوانین چک ،سفته ،برات :قانون صدور چک با آخرین اصلاحیه هاوالاقات ،قانون برات -سفته -چک از قانون تجارت همراه باقانون عملیات بانکی بدون ربا"آراء وحدت رویه ،نظریات فقهای شورای نگهبان نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری ،و
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشردوران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭HMK‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون جدید چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل قانون تجارت با اصلاحات جدید :شامل قوانین تجارت اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت ( شرکتهای عام و خاص )و قانون صدور چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل قانون تجارت با اصلاحات جدید
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون صدور چک با اصلاحات ۱۳۸۲/۶/۲ به انضمام مقررات برات ، سفته و چک از قانون تجارت قوانین ،...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل قانون تجارت با ویرایش جدید شامل قوانین تجارت ، اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت ( شرکتهای سهامی عام و خاص )و قانون جدید صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ آئین نامه اصلاحی ... قانون صدور چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭۳۱۳۸۲‬,‭۹ی‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ ، سیاست تجارت الکترونیکی ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴/۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ آیین نامه اصلاحی ... قانون صدور چک ، قانون تجارت الکترونیکی
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ج۲‌ق۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ آیین نامه اصلاحی ... قانون صدور چک ، قانون تجارت الکترونیکی
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ج۲‌ق۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت
تهران اندیشه عصر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳‬,‭۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ قانون تجارت الکترونیکی ... قانون جدید صدور چک
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳/۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مباحث کاربردی چک و سفته
ایران نژاد، محمدرضا ؛  تهران جاودانه ، جنگل   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک