کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ژاپ‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ژاپ‍ن‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ - ژاپ‍ن‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ژاپ‍ن‌ - ام‍ری‍ک‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ژاپ‍ن‌
ژاپ‍ن‌ -س‍روس‍اح‍ت‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اج‍رای‍ی‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‌
زن‍ان‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ - ژاپ‍ن‌
ژاپ‍ن‌ -ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌-م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ژاپ‍ن‌
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -ژاپ‍ن‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - ژاپ‍ن‌
 
پدیدآور:
م‍وری‍ت‍ان‍ی‌، م‍اس‍ان‍وری‌
ل‍ی‍ل‍ران‍ک‌ ،پ‍ل‌
طوس‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌
ک‍ردم‍ح‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍د
س‍وزوک‍ی‌، ه‍اج‍ی‍م‌، ۱۹۲۷-
ای‍م‍ائ‍ی‌، م‍اس‍اآک‍ی‌،۱۹۳۰-
س‍اس‍اک‍ی‌ ، ن‍ائ‍وت‍و
س‍وی‍ی‌ -ل‍ون‌،وان‌
ای‍ن‍وه‍ارا، ه‍ی‍دی‍و
ی‍وش‍ی‍م‍وری‌، م‍اس‍ارو
ت‍وک‍ل‌، م‍ص‍طف‍ی‌
وآن‌، ژوزف‍ی‍ن‌ ب‍اد
روش‍ن‍دل‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ش‍وک‌ ،راب‍رت‌ ال‌
درداری‌،ن‍وروز
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
[ ]
اطلاع‍ات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ک‍ر روز
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ش‍ر ب‍ص‍ی‍ر
ش‍ب‍اوی‍ز
ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌
ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ . <اداره‌ ک‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌>
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
رس‍ا
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارت‌ وآم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپن در رویارویی جهانی (کاوشی ازدرون )
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌م۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مؤسسات اقتصادی ژاپن
یوشیموری ، ماسارو ؛  تهران انتشارت وآموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ی۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی فردا و فردای تکنولوژی :مجموعه مقالات به مناسبت سومین نمایشگاه جهانی ژاپن ، تسوکوبا ۱۹۸۵( علوم و تکنولوژی در قرن ۲۱)
[<تهران ]> وزارت ارشاد اسلامی . <اداره کل انتشارات و تبلیغات >   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۴‬,‭‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساختار مدیریت صنعتی ژاپن
ساساکی ، نائوتو ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌س۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم ژاپن
وآن ، ژوزفین باد ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۸۱۰‬,‭و۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرورش منابع انسانی در شرکتهای ژاپنی
اینوهارا، هیدیو ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۲‬,‭ژ۲،‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نه برای لقمه ای نان :آداب بازرگانی و اخلاق مدیریت
ماتسوشیتا، کونوسوکی ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌م۲‌ن۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی ژاپن :بهترین کیفیت باکمترین هزینه
موریتانی ، ماسانوری ؛  [ ] [ ]   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۲۷‬,‭ژ۲‌م۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپنی
درداری ،نوروز ؛  تهران رسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭د۴‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کایزن :کلید موفقیت رقابتی ژاپن
ایمائی ، ماساآکی ،۱۹۳۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپنی :پیشرفت مستمر دوایرکنترل کیفیت درصنایع ژاپن
لیلرانک ،پل ؛  تهران انتشارات فکر روز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک در ژاپن : ایجاد مزیتهای رقابتی
سویی -لون ،وان ؛  تهران سازمان بهره وری ملی ایران با همکاری نشر بصیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۱۳‬,‭و۲‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر رویکرد جامع ارتقاء بهره وری بهپویی ( کایزن )عملی
سوزوکی ، هاجیم ، ۱۹۲۷- ؛  [تهران ] سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۲‬,‭‌س۹‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هوندا:داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی درامریکا
شوک ،رابرت ال ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ش۹‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیمای زن درجهان - ژاپن
روشندل ، جلیل ؛  تهران برگ زیتون   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۱۶‬,‭ر۹‌س۹۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایشات کارخانه ای ترانسفورماتورها و راکتورهای پروژه هرمزگان - کرمان شرکت میتسوبیشی ژاپن ، ۶۵/۳/۲۱ تا ۶۵/۴/۱۳ شامل پیوست شماره ۴
توکل ، مصطفی ؛  تهران توانیر، دفتر مهندسی انتقال   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایش مقره های خط ۴۰۰ کیلوولت سیرجان - بندرعباس در کشور ژاپن
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۳۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایشات نمونه ای مقره
کردمحله ، محمد ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۳۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دوره آموزشی خطوط انتقال نیرو در کشور ژاپن
طوسی نیا، محمدرضا ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات
وزارت نیرو ؛  [بی جا وزارت نیرو]   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5