کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ژن‍رات‍وره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وت‍وره‍ای‌ دی‍زل‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌
اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ژن‍رات‍وره‍ا
آل‍م‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
آل‍م‍ان‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
اس‍ت‍ات‍وره‍ا
ت‍ورب‍ی‍ن‌ -ژن‍رات‍وره‍ا
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ م‍ی‍ت‍س‍وب‍ی‍ش‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
س‍ی‍ک‍رون‍ای‍زره‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ق‍وی‌، م‍ح‍م‍ود
س‍ادات‌ گ‍وش‍ه‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
دی‍ل‍م‌ص‍ال‍ح‍ی‌، اح‍س‍ان‌ ال‍ل‍ه‌
رس‍ول‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ح‍س‍ن‌زاده‌ ک‍ب‍ری‍ا، ن‍ق‍ی‌
م‍ه‍دی‌زاده‌، س‍ع‍ی‍د
ک‍وش‍ا، ب‍ه‍رام‌
آق‌ اول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ی‍رآق‍ا، ف‍ری‍ب‍رز
م‍ع‍ت‍م‍د، ع‍ل‍ی‌
وی‍س‍ی‍ت‌
ال‍م‍اس‌ گ‍ن‍ج‌، ف‍رش‍اد
دی‍ل‍م‌ ص‍ال‍ح‍ی‌، اح‍س‍ان‌ ا..
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ ری‌
ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌، س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر تستهای کارخانه ای شرکت میتسوبیشی در مورد نیروگاه حرارتی غرب از تاریخ ۶۸/۵/۱۵ لغایت ۶۸/۶/۲
سادات گوشه ، ابوالحسن ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۶۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم تحریک و رگولاسیون ولتاژ نیروگاه طوس
میرآقا، فریبرز ؛  تهران توانیر. دفتر برنامه ریزی و هماهنگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۶۳۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحریک ژنراتورExcitation ، جلد سوم Fiat Marelli
الماس گنج ، فرشاد ؛  نیروگاه ری ، ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم تحریک و رگولاسیون ولتاژ نیروگاه بندر عباس
دیلم صالحی ، احسان ا.. ؛  توانیر. دفتر مهندسی تولید   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی فونداسیون ماشین آلات نیروگاهی
ویسیت ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۱۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه شهید سلیمی نکا
شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۱۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحریک ژنراتورExcitation
الماس گنج ، فرشاد ؛  [بی جا] نیروگاه ری   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ژنراتور
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سینکرونایزینگ Synchronizing
ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تئوری نیروگاه گازی
کوشا، بهرام ؛  [بی جا نیروگاه گازی ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نظارت بر تستهای هادیهای سیم پیچی استاتورهای ژنراتور
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت مطابق دستورالعمل تهیه گزارشات درمورد آزمایشات دیزل ژنراتورهای قرارداد۱۶- ۱-۶۱
محسن زاده کبریا، نقی ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به شرکت زیمنس
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی سنکرونیک سه فاز
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدرنیزه کردن واحدهای توربین -ژانراتور
آق اولی ، علی ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت نظارت بر آزمایشات نهائی ژنراتور واحد ۴ نیروگاه حرارتی شهید رجائی
دیلم صالحی ، احسان الله ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۴۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش سفر به ژاپن
رسولی یزدی ، محمدرضا ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش سفر گروه اعزامی به ژاپن در بازدید از کارخانه های میتسوبیشی و هیتاچی در ارتباط با ساخت پره های توربین گازی و کلافهای استاتور ژنراتور
معتمد، علی ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۴۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با اصول موتورهای دیزل
مهدی زاده ، سعید ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری از سیستم روغن و گاز در ژنراتورT3 ۳ -۳۲۰TBB -
نقوی ، محمود ؛  [بی جا] نیروگاه رامین اهواز   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4