کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ - ای‍ران‌ - ش‍رح‌ و وظای‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ -ش‍رح‌ وظای‍ف‌
ای‍ران‌--ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ - ش‍رح‌ وظای‍ف‌
م‍ش‍اغ‍ل‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ - ای‍ران‌ - ش‍رح‌ و وظای‍ف‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ وم‍زای‍ا - ن‍ظام‍ه‍ای‌ پ‍رداخ‍ت‌- آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
اب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌،
رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو
ف‍رم‍ن‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ اداره‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ع‍ی‍ن‌ اداره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی وارزشیابی مشاغل وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (با آخرین اصلاحات - تیر۱۳۷۵)
ابن علی ،علی اکبر ؛  تهران سازمان معین اداره   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شرکتهای تابعه وزارت نیرو
سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو ؛  تهران سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دستورالعملها و فرمهای قانون استخدام کشوری
ابن علی ، علی اکبر ؛  تهران موسسه معین اداره   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۳۸،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( با آخرین اصطلاحات )
ابن علی ، علی اکبر ؛  تهران مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ش۴ط۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه شرح رشته های شغلی رسته امور اجتماعی
تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴ط۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه شرح رشته های شغلی رسته آموزش و فرهنگی
ابن علی ، علی اکبر ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴ط۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی ( با آخرین اصلاحات و الحاقات قانون مدیریت خدمات کشوری )
رونق ، یوسف ؛  تهران فرمنش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی ( با آخرین اصلاحات و الحاقات قانون مدیریت خدمات کشوری )
رونق ، یوسف ، ؛  تهران فرمنش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک