کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍م‍وداره‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
ان‍رژی‌ ت‍ول‍ی‍دی‌
اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍ی‍رو
آم‍ار
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ب‍رق‌
 
پدیدآور:
س‍راف‍راز، م‍س‍ع‍ود
س‍ع‍دی‍ن‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍غ‍رب‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ آب‌ ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ب‍اخ‍ت‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دی‍ری‍ت‌. م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ گ‍ی‍لان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ آذرب‍اج‍ان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ س‍م‍ن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت تعمیرات نیرو در نیمه دوم ۱۳۷۴
شرکت تعمیرات نیرو .دفتر اطلاعات مدیریت و سیستمها ؛  تهران شرکت تعمیرات نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۸۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵ شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
وزارت نیرو .شرکت سهامی برق منطقه ای تهران ؛  تهران وزارت نیرو. شرکت سهامی برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۳
وزارت نیرو .سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر) ؛  تهران توانیر. معاونت برنامه ریزی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۸۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۰
سعدین ، فهیمه ؛  تهران توانیر. معاونت برنامه ریزی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۸۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵ شرکت برق منطقه ای اصفهان
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان ؛  اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵
وزارت نیرو .شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ؛  ارومیه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵ شرکت برق منطقه ای خراسان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرکت تعمیرات نیرو کارنامه سال ۱۳۷۵
شرکت تعمیرات نیرو ؛  تهران شرکت تعمیرات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق گیلان در سال ۱۳۷۵
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای گیلان ؛  رشت شرکت برق منطقه ای گیلان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای سمنان درسال ۷۵
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای سمنان ؛  سمنان شرکت برق منطقه ای سمنان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت آب و برق خوزستان در سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .سازمان آب و برق خوزستان ؛  اهواز سازمان آب برق خوزستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۸ شرکت برق منطقه ای باختر
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای باختر ؛  اراک شرکت برق منطقه ای باختر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۵۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۶ شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان ؛  اصفهان شرکت توزیع برق اصفهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فرم استاندارد کارنامه های آماری شرکتهای برق منطقه ای
سرافراز، مسعود ؛  تهران توانیر. معاونت منابع اطلاعات و مدیریت . مرکز اطلاع رسانی   ، ؟۱۳۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۸ شرکت برق منطقه ای اصفهان
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان ؛  اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۸ شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
تهران شرکت برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۷ شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
ایران .ورازت نیرو .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات - دفتر آمار و اطلاعات مدیریت ؛  تهران شرکت برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای آذربایجان در سال ۱۳۷۷
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای آذربایجان .معاونت برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی ؛  تبریز شرکت برق منطقه ای آذرباجان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سالانه آماری شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۸
زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سالانه آماری شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات - دفتر آمار و اطلاعات مدیریت ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5