کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ارگ‍ر و ک‍ارف‍رم‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رواب‍ط ک‍ارگ‍ر و ک‍ارف‍رم‍ا
رواب‍ط ک‍ار -- ای‍ران‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ک‍ار
ک‍ارگ‍ر و ک‍ارف‍رم‍ا
ن‍گ‍رش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
زاه‍دی‌ ، ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌
رف‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ن‍ش‍ی‌ زاده‌، گ‍ش‍واد
ب‍ه‍ش‍اد، ب‍ی‍ژن‌
ال‍ه‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
س‍پ‍ه‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍اروت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍رم‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روابط صنعتی
زاهدی ، شمس السادات ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرایط کار
منشی زاده ، گشواد ؛  [تهران ] موسسه کاروتامین اجتماعی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹۷۱‬,‭‌م۸‌ش۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظام روابط کار در سازمان
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۸۱۱‬,‭‌ح۷‌ن۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرش و پاسخ در زمینه روابط کار
الهیان ، محمدجواد ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹۷۱‬,‭‌ف‍لا۷‌پ۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فرهنگ کار
سپهری ، محمد رضا ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۸۱۱‬,‭‌س۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نگرش مدیران شرکت توزیع نیروی برق مشهد در خصوص مولفه های فرآیند استخدام
بهشاد، بیژن ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وزارت نیرو) ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌-۱۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار
رفیعی ، احمد ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹۷۱‬,‭ر۷‌ح۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک