کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ار-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
ک‍ار-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ک‍ار - ح‍ف‍اظت‌ - ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
ک‍ار ، ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌،۱۳۱۹-
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ه‍ر ، ف‍ره‍ن‍گ‌
دوان‍ی‌،غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
دوران‌
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
۱-۱
اس‍م‍اء
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍وم‍رث‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌
پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍روغ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :شامل پرسش و پاسخهای قانون کار و قانون تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  ۲۱۰۶ ۱-۱   ، کیومرث
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار
مهر ، فرهنگ ؛  تهران موسسه عالی حسابداری   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۸۰۹‬,‭‌م۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و قانون بیمه های اجتماعی :به انضمام قانون شهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای تولیدی و صنعتی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان و کلیه قوانین - آئین نامه ها - تصویبنامه های مربوط به قانون کار
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و بیمه های اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۹۴ال‍ف‌‬,‭‌ق۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا ۹آ۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و قانون تامین اجتماعی :لا الحاقات و اضافات و متممها شامل آخرین تغییرات قانون کار
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا ۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :شامل پرسش و پاسخهای قانون کار وقانون تامین اجتماعی
دوانی ،غلامحسین ؛  تهران اسماء   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭د۹‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی و بهداشت کار :حفاظت صنعتی به انضمام مواد ۵۱ تا ۱۱۹ قانون کار جمهوری اسلامی
کاظمی ، بابک ،۱۳۱۹- ؛  تهران پیام پویا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵‬,‭‌ک۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :شامل پرسش و پاسخهای قانون کار و قانون تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران انتشارات کیومرث   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭د۹‌م۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
دوانی ، غلامحسین ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات
تهران مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار بانضمام قانون بیمه بیکاری ، آئین نامه ها و فهرست موضوعی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات ۱۳۸۲
تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴/۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی شامل پرسش و پاسخهای قانون کار...
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :قانون بیمه بیکاری ، قانون تامین اجتماعی ...همراه با آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴/۷‬,‭۱۳۷۸‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار و نحوه رسیدگی شکایت ، دعوی و جرائم قانون کار
اباذری فومشی ، منصور، ۱۳۴۲- ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۶۸‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3