کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - م‍داره‍ا
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ رق‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷-
ب‍ی‍ژن‍ی‌، م‍ه‍ری‍ار، ۱۳۵۸-
Mano, M. Morris
ل‍ی‍چ‌، دون‍ال‍دLeach, Donald P
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
م‍ان‍و، ام‌.م‍وری‍س‌،
ف‍ائ‍ز، ک‍ری‍م‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍زام‍ی‍ر
س‍ه‍ا دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۴‬,‭‌م۲ط۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای پایه کامپیوتر (دیجیتال )
لیچ ، دونالدLeach, Donald P ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭ر۷‌ل۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی
فائز، کریم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴۸‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتالی
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  تهران نشر مزامیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۳‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: 75 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( :مدار منطقی )
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  تهران علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی دیجیتال موریس مانو
بیژنی ، مهریار، ۱۳۵۸- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲۲۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )با مقدمهای برVerilog HDL
مانو، ام .موریس ، ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی )بر اساس کتاب موریس مانو
یعقوبی فر، محمد ؛  تهران سها دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: 1162 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک