کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - داده‌پ‍ردازی‌
ب‍رق‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌( ع‍ل‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
آم‍اده‌ س‍ازی‌ داده‌ ه‍ا-اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - س‍اخ‍ت‍ار
م‍راک‍ز/داده‌ پ‍ردازی‌-ای‍ران‌-راه‍ن‍م‍اه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ن‍رم‌ اف‍زار زرن‍گ‍ار
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍واس‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
ع‍طارزاده‌، ح‍م‍زه‌
ت‍ی‍ش‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌، ن‍ادر
ب‍ن‍ی‍ام‍ی‍ن‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌ .دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ع‍ظی‍م‌زاده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
پ‍ره‍ام‍ی‌، ب‍ه‍روز
اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌ ف‍رزان‍ه‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍راز، داری‍وش‌
ک‍ن‍س‍ر، ری‍چ‍ارد م‌
اف‍ت‍خ‍اری‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
م‍ه‍اج‍ران‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ک‍م‍ت‌
پ‍ارس‌ اف‍زار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌
دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
۱-۱
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ع‍ظی‍م‌زاده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
معماری سیستمهای کامپیوتری
مانو، موریس ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی سیستم برای کامپیوترهای شخصی (PC)
تیشر، مایکل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۶‬,‭‌ت۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سازمان کامپیوتر :مبانی
پرهامی ، بهروز ؛  ۱۲۲۹ ۱-۱   ، مترجم عنوان ۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۹‬,‭‌پ۴‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول کامپیوتر و داده پردازی
لواسانی ، محمدنقی ؛  نهران دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۹‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد و اصول سیستمهای کامپیوتری با ضمیمه ای از فلوچارتها
بنیامینی ، سعید ؛  تهران کتابخانه مرکزی   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۵‬,‭‌ب۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر اصول <کامپیوتر و پردازش داده ها و فرهنگ اصطلاحات کامپیوتر>
عظیم زاده تهرانی ، محمود ؛  تهران عظیم زاده تهرانی   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ع۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه تخصصی مهندسی برق الکترونیک ، رایانه :انگلیسی -فارسی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران دفتر روابط عمومی و امور بین الملل   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹‬,‭‌گ۸و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
۳۰۰[سیصد ]مدار
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌س۹۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نشر رومیزی در بیست و چهار ساعت ( ۱)
مهاجرانی ، ابراهیم ؛  تهران پارس افزار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭ز۴‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر و برنامه نویسی آن
ابراهیم زاده فرزانه ، محمود ؛  تبریز انتشارات حکمت   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۲،آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای ریز کامپیوتر در کتابخانه
کنسر، ریچارد م ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹/۴‬,‭‌ک۴‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ف۴۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فهرست شرکتهای کامپیوتری تشخیص صلاحیت شده و نحوه ارجاع کار به آنان
شورای عالی انفورماتیک .دبیرخانه ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۲‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کد کامپیوتری جدول آب و بخار
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۱۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تاریخچه اختراع و تکامل کامپیوتر
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی در مورد چگونگی سیستمهای مواجهه (Interface) در سیستم اینتراکتیک دازا و سیستم های جانبی کامپیوتر
فراز، داریوش ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نظری اجمالی بر مرکز اطلاعاتی موجود در نیروگاه رامین اهواز
عطارزاده ، حمزه ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در کنترل عملکرد اجزاء مختلف نیروگاه
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در کنترل نیروگاهها
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نقش کامپیوتر در رابطه با کنترل شبکه سراسری برق ایران
افتخاری ، محمد مهدی ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۱۰۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5