کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ آن‍ال‍وگ‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ک‍وات‍رو پ‍رو ۴
آت‍وک‍د
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ک‍وب‍ول‌
ف‍رت‍رن‌
xaVک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -راه‍ن‍م‍ا
ات‍وش‍ی‍د
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ آف‍ی‍س‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - طرح‌ وس‍اخ‍ت‍م‍ان‌
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر( م‍طل‍ب‌)
پ‍اس‍ک‍ال‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍اس‍ک‍ال‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
م‍ی‍س‍ون‌، ج‌.س‍ی‌
آت‍ودس‍ک‌
ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، اک‍ب‍ر
دس‍وس‌، ادم‍ون‍د
ه‍ارت‌،دی‍وی‍س‌ گ‍ای‌
ب‍اق‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ج‍ان‍س‍ون‌، ن‍ل‍س‍ون‌
پ‍ی‍ت‍رز، ج‍ی‍م‍ز اف‌
گ‍وت‍ف‍ری‍د،ب‍ای‍رون‌ اس‌
روش‍ن‌، ع‍ب‍اس‌
ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ن‍ح‍ری‍ر، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
ف‍ک‍ور، ع‍ل‍ی‌
ب‍روم‍ن‍د، رج‍ب‌
ه‍ود، ج‍ان‌.دی‌
ان‍زال‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د
ب‍رن‍س‌، پ‍ات‍ری‍ک‌.ج‍ی‌
زارع‌ پ‍ور،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اع‍ت‍م‍ادی‌، م‍ه‍دی‌
ب‍ل‍ف‍ورد، ج‍ن‍وا.ج‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ن‍ش‍رج‍ه‍اد واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
واژه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍زی‍ل‌
ج‍زی‍ل‌
م‍ؤل‍ف‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌
ن‍ص‌
پ‍ژوه‍ش‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ؤل‍ف‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍م‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر وم‍ج‍ت‍م‍ع‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍ؤل‍ف‌،اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فنی و حرفه ای [Visual Basic ویژوال بیسیک ]
باقری ، علیرضا ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Office 97
هارت ،دیویس گای ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌م۹‌ه۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک ۵/۰ : مباحثی در برنامه نویسی پیشرفته
زارع پور،علیرضا ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵ز۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال (ویرایش جدید)
گوتفرید،بایرون اس ؛  تهران مؤسسه نشرجهاد وابسته به جهاد دانشگاهی   ، [۱۳۷۷]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌گ۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیسیک و ریاضیات عددی
میسون ، ج .سی ؛  دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر آنالوگ و هایبرد :اصول محاسباتی وشبیه سازی سیستمهای مهندسی
نحریر، محمدهاشم ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۴‬,‭‌ن۳‌ک۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی Norton Utilites 6
دسوس ، ادموند ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭د۵ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام باپاسکال Pascal
بلفورد، جنوا.ج ؛  تهران انتشارات جزیل   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ب۸‌گ۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، ساخت و کاربرد کامپیوترهای کوچک
انزالی ، امیراسعد ؛  تهران جهاددانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۸ط۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نرم افزاراتوشیدAuto shade
قاسمی ، عباس ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ق۲ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای Vax/Vms
پیترز، جیمز اف ؛  تهران مؤلف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌پ۹ر۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
daC otuAبه زبان ساده dacotuA ysaE
هود، جان .دی ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭-‍ه۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر:آشنایی باکامپیوتر وبرنامه نویسی آن
قراخانی بهار، اکبر ؛  مؤلف   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ق۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Auto Cad 11
آتودسک ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭آ۲‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل و راهنمای طراحی باAuto Cad 10
جانسون ، نلسون ؛  تهران جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ج۲‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باکامپیوتر(PC ومفاهیم وکاربردهای کامپیوتر)
روشن ، عباس ؛  تهران مؤلف با همکاری دانشگاه صمعتی امیرکبیر ومجتمع دارالفنون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭ر۴آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با زبان Matlab همراه باکاربردهای ویژه مهندسی برق ،کنترل ،مخابرات وپیش بینی
فکور، علی ؛  مشهد جهاددانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۸‬,‭‌ف۸آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Quattro Pro 4 برای برنامه نویسان
برنس ، پاتریک .جی ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۴ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان فرترن
برومند، رجب ؛  تهران مؤلف ،اردیبهشت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۴‌ب۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان کوبال
اعتمادی ، مهدی ؛  تهران واژه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9