کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ آف‍ی‍س‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ی‍وت‍ی‍ل‍ی‍ت‍ی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - دس‍ت‍ان‍ه‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
ه‍ان‍س‍ل‍م‍ن‌، دوی‍ن‌
ری‍س‍ن‍ر، ت‍رودی‌
س‍ی‍م‍ان‍ت‍ی‍ک‌
اس‍ت‍وور، ت‍رزا، ۱۹۵۹ - م‌
دس‍وس‌، ادم‍ون‍د
ه‍ارت‌،دی‍وی‍س‌ گ‍ای‌
ادی‌، گ‍ری‍ک‌
اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌.اس‌
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌. ن‍گ‍ی‍ن‌ دان‍ش‌
س‍ی‍ن‍ات‍ص‍وی‍ر: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Office 97
هارت ،دیویس گای ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌م۹‌ه۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی Norton Utilites 6
دسوس ، ادموند ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭د۵ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی Harvard Graphics
ریسنر، ترودی ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭ر۹ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی MS-DOS 5
استانلی ، تیموتی .اس ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Access 2000 اکسس ۲۰۰۰]
ادی ، گریک ؛  [تهران ] کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۹‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی The Norton Commander 5.0
سیمانتیک ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ی۹‌س۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ MATLAB 7 مطلب ۷]
هانسلمن ، دوین ؛  تهران کانون نشرعلوم . نگین دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‍ه۲ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ Microsoft project 2003 مایکروسافت پروجکت ۲۰۰۳]
استوور، ترزا، ۱۹۵۹ - م ؛  تهران سیناتصویر: کانون نشرعلوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ MATLAB 7 مطلب ۷]
هانسلمن ، دوین ؛  تهران کانون نشرعلوم . نگین دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‍ه۲ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک