کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ک‍وات‍رو پ‍رو ۴
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
دی‍س‍ک‌ س‍خ‍ت‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‍م‍ب‍ل‍ر - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز - ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -دس‍ت‍ان‍ه‌ه‍ا
ن‍ورت‍ون‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - دس‍ت‍ان‍ه‌ه‍ا
س‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ی‍ون‍ی‍ک‍س‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌ .اس‌ .داس‌
 
پدیدآور:
وادل‍و ، ت‍وم‍اس‌
اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌ اس‌
ن‍ای‍ت‌، راب‍رب‍ت‌
ن‍ورت‍ون‌ ، پ‍ی‍ت‍ر
پ‍ال‍م‍ر، اس‍ک‍ات‌ دی‌
ه‍اف‍م‍ن‌ ، آل‍ک‍س‌
ج‍وردی‍ن‌، راب‍رت‌
س‍ی‍گ‍ل‌ ، چ‍ارل‍ز
گ‍وگ‍ی‍ن‌، دان‌
دس‍ی‍وس‍ت‍ی‍و، ج‍و
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
اس‍اک‍و، ج‍ف‍ری‌
ک‍ات‍ب‍رت‍س‍ون‌ ، ت‍ام‌
ل‍ی‍ن‍دب‍رگ‌، ک‍ل‍ی‌ ج‍ی‌ .پ‍ی‌
اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌.اس‌
ب‍رن‍س‌، پ‍ات‍ری‍ک‌.ج‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Quattro Pro 4 برای برنامه نویسان
برنس ، پاتریک .جی ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۴ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی Hard Disk
استانلی ، تیموتی اس ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی Lotus 1-2-3
دسیوستیو، جو ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭د۵ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
Dos
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭ر۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی Batch File and Macros
استانلی ، تیموتی .اس ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی Autocad
نایت ، رابربت ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۵‬,‭‌ن۲ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Visual Basic 6.0 ویژوال بیسیک ۶]
پری ، گرگ ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از شبکه در کامپیوترهای شخصی (Novell netware)
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از بانک اطلاعاتی PARADOX 3.5
سیگل ، چارلز ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۹‬,‭‌س۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از سیستم عامل Sco UNIX
کاتبرتسون ، تام ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۶‬,‭‌ک۲‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه نویسی برنامه های مقیم در حافظه
وادلو ، توماس ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۵‬,‭و۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای میکروسافت برای مدیریت حافظه درMS-DOS 5.0
گوگین ، دان ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۶‬,‭‌گ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Norton utilities 6.0
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی The Hard disk companion (2nd ed.)Hard disk
جوردین ، رابرت ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ک۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از زبان اسمبلی
هافمن ، آلکس ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Assembly برای کامپیوترهای شخصی آی بی ام
نورتون ، پیتر ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ناول برای مدیریت شبکه های کوچک Netware
لیندبرگ ، کلی جی .پی ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌ل۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
۳۰۰[سیصد ]مدار
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌س۹۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از بانک اطلاعاتی FoxPro
پالمر، اسکات دی ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۹‬,‭‌پ۲‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها باC
اساکو، جفری ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ف‍لا۴‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4