کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ اول‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطلاع‍ات‌ ش‍ه‍ری‌
ت‍ه‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ه‍ری‌ ک‍ت‍اب‌ اول‌۱۳۸۲
ک‍ت‍اب‌ اول‌ س‍ال‌۱۳۷۹-۸۰- ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ه‍ری‌: ن‍رم‌ اف‍زار ج‍ام‍ع‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌( ن‍س‍خ‍ه‌۲/۱)
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ اول‌
ش‍رک‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ اول‌
ب‍خ‍ش‌ ن‍رم‌ اف‍زار ک‍ت‍اب‌ اول‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب اول سال ۱۳۷۹-۸۰- بانک اطلاعات شهری : نرم افزار جامع اطلاع رسانی شهر تهران ( نسخه ۲/۱)
بخش نرم افزار کتاب اول   ،
شماره راهنما: 44 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
بانک اطلاعات شهری کتاب اول ۱۳۸۲
کتاب اول   ،
شماره راهنما: 100 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب اول - بانک اطلاعات شهری - ۱۳۸۴2005 -
تهران کتاب اول   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 139 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب اول پزشکی - بانک اطلاعات شهری - ۱۳۸۳
تهران کتاب اول   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: 139 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب اول ۱۳۸۳
تهران کتاب اول   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: 112 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب اول ، بانک اطلاعات شهری - مکان محور
تهران کتاب اول   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 5 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب اول - بانک اطلاعات شهری - ۱۳۸۷2008 -
تهران کتاب اول   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 130 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب اول ، بانک اطلاعات شهری - مکان محور
تهران کتاب اول   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 487 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب اول - بانک اطلاعات شهری - ۱۳۸۷2008 -
تهران کتاب اول   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 554 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب اول ۱۳۹۰
تهران کتاب اول   ، ۱۳۹۰- 1102
شماره راهنما: 613 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب اول
تهران شرکت کتاب اول   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۹‬,‭‍ه ۸۳‌ک۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک