کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ه‌ س‍ازی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا وخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -- آم‍وزش‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌-ای‍ران‌-ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
رف‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
روزن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ دگ‍ر ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌-ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ روس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا)
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌- ای‍ران‌- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار، ۱۹۳۳-
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌ ،م‍ان‍دان‍ا
خ‍داپ‍رس‍ت‌،ک‍ب‍ری‌
رج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۵-
ف‍وگ‍م‍ان‌، روب‍رت‌
اج‍لاس‌ ک‍ام‍ل‍ی‍س‌(چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۷۴: ت‍ه‍ران‌)
م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۱ - ، م‍ت‍رج‍م‌ و اق‍ت‍ب‍اس‌ک‍ن‍ن‍ده‌
ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌، ۱۳۱۰-
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ل‍طان‍ی‌،پ‍وری‌
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ :ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای روزنامه های ایران ؛۱۳۷۲
تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭ر۲‌ن۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کاملیس ۴:تهران ۳۱-۲۹ خرداد۱۳۷۴
اجلاس کاملیس (چهارمین :۱۳۷۴: تهران ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه کتابداری
سلطانی ،پوری ؛  تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌س۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه قواعد فهرست نویسی
صدیق بهزادی ، ماندانا ؛  تهران کتابخانه ملی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۵۵‬,‭‌ص۴د۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۷( دانمارک :۳۱ اوت - ۵ سپتامبر۱۹۹۷)
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خدمات فنی
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۸/۵‬,‭‌خ۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نقشه های فارسی موجود در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۰۲۸‬,‭‌ک۲،‌ف۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نشانه مولف برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۸،‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل موضوعی ونمایه سازی : مبانی نظری و توصیه های عملی
فوگمان ، روبرت ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۹‬,‭‌ف۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی ملی ایران ،فروردین ۱۳۴۹-
[تهران ] کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۴۹-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۶‬,‭آ۶‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا(کوبا :۲۷-۲۱اوت ۱۹۹۴)
تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌گ۴‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه سیاسی امام خمینی از آغاز تا تبعید
رجبی ، محمد حسن ، ۱۳۳۵- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۶‬,‭ر۳ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
کریشن کومار، ۱۹۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی
صدیق بهزادی ،ماندانا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی :کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۷۳۳‬,‭‌ف‍لا۸،‌ص۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پیش نویس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش استفاده از کتابخانه
مرادی ، نورالله ، ۱۳۲۱ - ، مترجم و اقتباس کننده ؛  تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۰‬,‭‌م۴ر۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فهرست توصیفی سفرنامه ها و کتابهای تاریخی روسی موجود در کتابخانه ملی ایران
کتابخانه ملی ایران ؛  تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۰۱۹‬,‭‌ک۲‌ف۹۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی ملی ایران ، فروردین ۱۳۴۹-
تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۴۹-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۶‬,‭آ۶‌ک۲‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای روزنامه های ایران ۱۳۶۸-۱۳۶۹
خداپرست ،کبری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مجله های ایران ، ۱۳۴۷- ۱۳۷۲
سلطانی ، پوری ، ۱۳۱۰- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۴۸-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3