کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌
 
پدیدآور:
ع‍ظی‍م‍ی‌ خ‍ب‍ازان‌، ف‍رن‍وش‌
ب‍رک‍ه‍ارت‌، ج‍وآن‍ا ام‌
ب‍اد، ج‍ان‌
ع‍م‍ادخ‍راس‍ان‍ی‌،ن‍س‍ری‍ن‌ دخ‍ت‌
 
ناشر:
س‍روش‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
چ‍اپ‍ار
اس‍اطی‍ر پ‍ارس‍ی‌، چ‍اپ‍ار
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط شناسی و کتابداری
باد، جان ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خدمات عمومی کتابخانه و شیوه های آن
عمادخراسانی ،نسرین دخت ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ع ۹‌خ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سواد اطلاعاتی به دانشجویان
برکهارت ، جوآنا ام ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۳۰۷۵‬,‭‌ب۹آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و ارزیابی خدمات اطلاعاتی
عظیمی خبازان ، فرنوش ؛  تهران اساطیر پارسی ، چاپار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۸۵/۶۷۸‬,‭‌ع۶‌س۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک