کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - ام‍ور م‍ال‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‍ک‍اری‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ - ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌- ای‍ران‌ -ام‍ور م‍ال‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ش‍ه‍رداری‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ - ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌-ای‍ران‌-ام‍ور م‍ال‍ی‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
وک‍لای‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ - ک‍ان‍ادا - اون‍ت‍اری‍و - اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - ام‍ورم‍ال‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌(ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ورهن وصلح
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ج۷‌ح۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و بیمه با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالی ، محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالی ، محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رفتار حرفه ای وکلای دادگستری
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KEO‬,‭۱۶۴‬,‭ر۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین اساسی - مدنی با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵‬,‭‌ی۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل قانون تجارت با اصلاحات جدید :شامل قوانین تجارت اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت ( شرکتهای عام و خاص )و قانون صدور چک
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالی ، محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با توضیح و تفسیر مواد بر مبنای آراء وحدت رویه و شعب دیوان عالی کشورو نظریه های مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری و نظرات علمای حقوق
کشاورز، بهمن ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ک۵‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی کیفری بانضمام قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تاسیس دادسرا مصوب ۱۳۸۱
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ترمینولوژی حقوق
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰‬,‭‌ج۷‌ت۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل قانون تجارت با اصلاحات جدید
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل قانون تجارت با ویرایش جدید شامل قوانین تجارت ، اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت ( شرکتهای سهامی عام و خاص )و قانون جدید صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی با آخرین اصلاحات و الحاقات همراه با فهرست الفبائی اختصاصی
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵‬,‭‌ی۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی ، محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3