کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ردل‍و، ی‍دال‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رآورد ب‍ار
 
پدیدآور:
ک‍ردل‍و، ی‍دال‍ه‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ن‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ن‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای زنجان تا سال ۱۴۰۳
کردلو، یداله ؛  [تهران ] دفتر برنامه ریزی توسعه شرکت توانیر، دفتر برنامه ریزی فنی شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: گ‌-۵۱۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای زنجان تا سال ۱۴۰۵
کردلو، یداله ؛  [تهران ] دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت توانیر، دفتر برنامه ریزی فنی شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: گ‌-۵۲۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک